Przetargi.pl
Pułapki szczelinowe oraz elementy dodatkowe

Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych ogłasza przetarg

 • Adres: 10-307 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 51/53
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5327304 , fax. 089 5268817
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Produkcyjno Usługowy Handlowy Lasów Państwowych
  ul. M. Zientary-Malewskiej 51/53 51/53
  10-307 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5327304, fax. 089 5268817
  REGON: 51100169100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka skarbu państwa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pułapki szczelinowe oraz elementy dodatkowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I 1.Szczelinowa pułapka ekranowa typu Theyson do odłowu owadów kornikowatych przy pomocy substancji wabiących w ilości 800sztuk Pułapka wykonana z czarnego lub brązowego tworzywa sztucznego niezawierającego substancji szkodliwych ze stabilizatorem UV w kształcie prostopadłościanu. Odłowna powierzchnia ścian bocznych 0,25m2 +/- 10% w kształcie kwadratu(lub prostokąta przy różnicy boków do 20%) Grubość pułapki w najszerszym miejscu max.15cm. Wewnątrz zaczep do umieszczenia substancji wabiącej. Odłowne ściany przód i tył z poziomymi szczelinami zakończone skosem ułatwiającym wpadanie owadów do wnętrza pułapki o łącznej długości min.250cm na każdej ścianie. U dołu na całej długości wsuwana szuflada z wymiennym lejkiem uniemożliwiającym ucieczkę odłowionych owadów. Ściany dla uniknięcia odkształceń połączone wzmocnieniami W dolnej części szuflady zabezpieczone otwory niezbędne do odpływu wody z opadów atmosferycznych. W części górnej i bocznej zaczepy umożliwiające zawieszenie pułapki od góry lub z boku. Waga kompletnej pułapki max.2kg. Pakowane po 5 sztuk Minimalna gwarancja -co najmniej 5lat Do oferty należy dołączyć 1 sztukę w celu potwierdzenia że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego 2.Urządzenie do bezobsługowego odłowu owadów kornikowatych kompatybilne z pułapką z pkt.1 w ilości 100sztuk Opis urządzenia: a)urządzenie wykonane z tworzywa nie zawierającego substancji szkodliwych ze stabilizatorem UV b)Wymiary dopasowane do wielkości pułapki z pkt.1 z możliwością zamontowania urządzeń w dolnej części pułapki zamiast szuflady, z wykorzystaniem rynienki c)ściany dla uniknięcia odkształceń połączone wzmocnieniami d)Dolna część urządzenia zakończona zaczepem szynowym do zamocowania pojemnika chwytnego na owady. e)Pojemnik chwytny o pojemności użytkowej około 1l w kształcie prostopadłościanu z przezroczystego tworzywa ze skalą umożliwiającą podgląd ilości odłowionych owadów f)Odpływ wody zabezpieczony siatką uniemożliwiającą ucieczkę odłowionych owadów g) Płyn w ilości 1,0 l na odławiane owady do zalania pojemnika chwytnego zawierający m.in. konserwant, antyperspirant i detergent. Płyn nie może zawierać składników niebezpiecznych i jego użycie nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ani dla zdrowia osób obsługujących pułapki Waga kompletnego urządzenia ok.750g.(bez płynu)Pakowane po 5 sztuk Minimalna gwarancja -co najmniej 5lat; płyn okres przydatności do użycia -co najmniej 8miesięcy od dnia dostawy Część II-Pułapka szczelinowa pionowa do bezobsługowego odłowu kornikowatych przy pomocy substancji wabiących w ilości 500szt. Opis pułapki: a)pułapka wykonana z czarnego lub brązowego tworzywa sztucznego niezawierającego szkodliwych substancji, ze stabilizatorem UV w kształcie prostopadłościanu o wym: podstawa17,5cmx9cm+/-5%; wysokość-120,0cm+/-2% odłowna powierzchnia ścian bocznych- 0,65m2 +/-5% Boczne ściany(wszystkie)z poziomymi szczelinami zakończonymi skosem wysuniętym na zewnątrz ułatwiającym wpadanie owadów do wnętrza o łącznej długości min.380cm.Górna część pułapki - pełna ścianka połączona zaczepem szynowym z pułapką, dół zakończony zaczepem szynowym do zamocowania pojemnika chwytnego. Wewnątrz zaczep do zawieszenia substancji wabiącej. W górnej części zaczepy do powieszenia pułapki, w dolnej dwie obejmy metalowe do montażu na palik b)pojemnik chwytny o pojemności użytkowej ok.1l w kształcie prostopadłościanu z mocowaniem kompatybilnym z pułapką z przezroczystego tworzywa ze skalą umożliwiającą podgląd ilości odłowionych owadów. c) konstrukcja połączenia i pojemnik muszą gwarantować odpływ wody z opadów atmosferycznych i uniemożliwić ucieczkę owadów d) Płyn w ilości 1,0 l na odławiane owady do zalania pojemnika chwytnego zawierający m.in. konserwant, antyperspirant i detergent. Płyn nie może zawierać składników niebezpiecznych i jego użycie nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ani dla zdrowia osób obsługujących pułapki Minimalna gwarancja -co najmniej 5lat; płyn okres przydatności do użycia co najmniej 8 miesięcy od daty dostawy e)Palik zaostrzony dł. Ok.1,0mb o przekroju 4x5cm kompatybilny z obejmami metalowymi pułapki f)waga pułapki ok.3kg Do oferty należy dołączyć 1 sztukę w celu potwierdzenia że oferowany sprzęt spełnia wymagania zamawiającego Część III 1Dodatkowy pojemnik chwytny wymieniony w pkt.2e części I oraz w pkt. b część II w ilości 1000szt. 2.Dodatkowy płyn na odłowione owady wymieniony w pkt.2g części I oraz w pkt .d część II w ilości 4000l w pojemnikach jednolitrowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 195200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/zpuh_olsztyn/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach