Przetargi.pl
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PIECKI

Gmina Piecki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 34
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7422029 , fax. 089 7422065
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piecki
  ul. Zwycięstwa 34 34
  11-710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7422029, fax. 089 7422065
  REGON: 51074275800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.pieck.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PIECKI
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą: ODBIÓR i zagospodarowanie ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PIECKI składającej się z trzech zadań: Zadanie A ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ZMIESZANYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PIECKI Zadanie B ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PIECKI Zadanie C ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZGROMADZONYCH W POJEMNIKACH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (typu dzwon) USTAWIONYCH NA TERENIE GMINY PIECKI Przedmiotem zamówienia Zadanie A i B jest : odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zielonych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Piecki i transport (przekazanie) do Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi, gm. Mrągowo wchodzącej w skład regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych; odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych . Z deklaracji złożonych przez mieszkańców do dnia 01.06.2016 r. wynika, że na terenie Gminy w 2013 gospodarstwach domowych zamieszkuje 5705 osób. Wykonawca musi przy opracowaniu oferty uwzględnić fakt, iż ilość faktyczna obsługiwanych gospodarstw domowych oraz mieszkańców , którą musi uwzględnić w cenie ofertowej, może ulegać zmianie w trakcie realizacji zamówienia. Przedmiotem zamówienia Zadanie C jest odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów typu dzwon ustawionych na terenie Gminy Piecki w 31 punktach (80 sztuk pojemników). Selektywna zbiórka obejmuje odpady: tworzywa sztuczne, szkło, papier i tekturę. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane zostały w Rozdziale 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania, Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie niepieniężnej, kserokopia takiego dokumentu powinna stanowić integralną część oferty, natomiast oryginał dokumentu winien być dołączony do oferty tak, aby można byłoby przekazać go do depozytu w Referacie Finansowym Urzędu Gminy, bez potrzeby rozpinania oferty 4. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Piecki 30 9364 0000 2006 0001 0120 0005 z dopiskiem ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY PIECKI w terminie do dnia 17.06.2016 r. do godz. 11:30, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą. 8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto Zamawiającego. 9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 10. Do zwrotu wadium oraz zatrzymania wadium mają zastosowanie przepisy art. 46 Pzp .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.piecki.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach