Przetargi.pl
wykonywanie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie.

Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Kolejowa 10/22
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6428725 , fax. 89 6421087
 • Data zamieszczenia: 2014-10-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Administracja Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Ostródzie
  ul. Kolejowa 10/22 10/22
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6428725, fax. 89 6421087
  REGON: 28058215000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mabk.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonywanie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie robót konserwacyjno-eksploatacyjnych i remontowych elektrycznych w nieruchomościach zarządzanych przez MABK sp. z o.o. w Ostródzie. Są to nieruchomości znajdujące się na terenie miasta Ostródy. Wykonywanie robót elektrycznych zlecane będzie sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego. Będą to budynki gminne - zarządzamy 77 nieruchomościami i wspólnot mieszkaniowych - zarządzamy 223 wspólnotami (fakturowane oddzielnie na każdą wspólnotę). Roboty elektryczne obejmują: -prace konserwacyjno-eksploatacyjne, usuwanie zagrożeń, awarii, drobnych napraw - wykonywane na telefoniczne zgłoszenia administratorów lub inspektora nadzoru. Potwierdzane przez osobę u której prace te były wykonywane, wspólnotę lub administratora, rozliczane na podstawie kart pracy, -roboty remontowe: naprawy główne, remonty bieżące, remonty główne, modernizacje, wymiana instalacji elektrycznych, wymiana instalacji odgromowej, wymiana WLZ - wykonywane na podstawie pisemnych zleceń uzgodnionych z zamawiającym. Rozliczane kosztorysem powykonawczym lub przedwykonawczym zatwierdzonym przez zamawiającego do realizacji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji technicznej wykonanie i odbioru robót elektrycznych - załącznik nr 4 do SIWZ . Po wykonaniu robót wykonawca uporządkuje teren objęty zamówieniem doprowadzając do stanu pierwotnego oraz dokona odbiorów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: a) Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 3.000,00 zł, słownie: trzy tysiące zł. b) Wykonawca wnosi wadium: - w pieniądzu, przelewem na konto: Bank Millennium O/Ostróda Nr konta 93116022020000000176365985 do 14.11.2014r.do godz. 10.oo winno być na koncie zamawiającego - w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 ustawy Pzp) należy złożyć u inspektora ds. zamówień publicznych - Anny Andrzejewskiej (pokój nr 22). W/w poręczenia i gwarancje muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Do oferty należy dołączyć dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mabk.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach