Przetargi.pl
Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku warsztatowego z przeznaczeniem do obsługi i remontów pojazdów gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3751 Elbląg - postępowanie nr 101/U

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 321600 , fax. 261 321689
 • Data zamieszczenia: 2016-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Saperska 1 1
  10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 321600, fax. 261 321689
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku warsztatowego z przeznaczeniem do obsługi i remontów pojazdów gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3751 Elbląg - postępowanie nr 101/U
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji i dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla - budowy budynku warsztatowego z przeznaczeniem do obsługi i remontów pojazdów gąsienicowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Jednostki Wojskowej 3751 Elbląg . W ramach usługi należy wykonać program inwestycji i dokumentację projektowo-kosztorysową w stadium budowlano-wykonawczym wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Dokumentacja techniczna powinna zawierać: aktualizację mapy sytuacyjno-wysokościowej terenu; projekt zagospodarowania terenu o klauzuli ZASTRZEŻONE dla terenu zamkniętego; projekt zagospodarowania dla terenu otwartego; projekt inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem w obrębie planowanej inwestycji (w razie potrzeb); wytyczne do opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budowanego budynku; wytyczne do opracowania instrukcji obsługi suwnicy, podnośnika do pojazdów wojskowych, wentylacji mechanicznej, oraz innego sprzętu i wyposażenia; wytyczne do opracowania instrukcji użytkowania obiektu; specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; inwentaryzację stanu istniejącego budynku nr 22, basenu, terenu, przyłączy i sieci w obrębie realizowanego zadania z wykorzystaniem do celów projektowych; bilanse zapotrzebowania na media; charakterystykę energetyczną obiektu; dokumentację geologiczną; informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; należy pozyskać decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ewentualnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji celu publicznego i decyzję stosownego urzędu na wycinkę drzew; na etapie Programu Inwestycji należy uzyskać warunki techniczne od stosownego zakładu na pobór wody i odprowadzenie ścieków oraz wód opadowych z projektowanej budowy budynku. Projekt budowlany powinien zawierać opracowania: projekt budowlano-wykonawczy - architektoniczny; projekt budowlano-wykonawczy - konstrukcyjny; projekt budowlano-wykonawczy-technologiczny; projekt budowlano-wykonawczy drogowy; projekt budowlano-wykonawczy branży sanitarnej; projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej; projekt budowlano-wykonawczy branży teletechnicznej; przedmiary; kosztorys inwestorski szczegółowy; ZKZ wg wzoru określonego przez Zamawiającego. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 4, 5, do SIWZ. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty JW. 3751 Elbląg ul. Łęczycka - 21 WOG Elbląg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 240 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 7 300,00 PLN (słownie: siedem tysięcy trzysta złotych 00/100).Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Narodowy Bank Polski, nr rachunku: 68 1010 1397 0065 2313 9130 0000, w tytule przelewu należy podać tylko numer postępowania na które zostaje wnoszone wadium, a do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy złożyć w kasie Zamawiającego - pok. 24 w siedzibie Zamawiającego. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rziolsztyn.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach