Przetargi.pl
Medyczne materiały szewne, staplery, klipsy skórne i naczyniowe, hemostatyki, waciki neurochirurgiczne. Gazy medyczne. Etykiety przylepne do metkownicy alfanumerycznej PRINTEX.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy ogłasza przetarg

 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18a
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5393472, 0602816546 , fax. 089 5337701
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy
  ul. Żołnierska 18a 18a
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5393472, 0602816546, fax. 089 5337701
  REGON: 00029558000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wssd.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Medyczne materiały szewne, staplery, klipsy skórne i naczyniowe, hemostatyki, waciki neurochirurgiczne. Gazy medyczne. Etykiety przylepne do metkownicy alfanumerycznej PRINTEX.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z dostarczaniem do siedziby Zamawiającego materiałów szewnych, różnych wyrobów medycznych i niemedycznych jednorazowego użytku oraz gazów medycznych w asortymencie oraz ilościach podanych szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ według nw. zadań: Zadanie od nr 1 do nr 12 - materiały szewne rożne rodzaje. Zadanie nr 13. Saplery i ładunki ze zintegrowanym nożem Zadanie nr 14. Stapler skórny i urządzenie do usuwania zszywek. Zadanie nr 15. Klipsy tytanowe laparoskopowe kompatybilne z klipsownicą CHALLANDER. Zadanie nr 16. Klipsy tytanowe do naczyń średnie i polimerowe. Zadanie nr 17. Hemostatyki wchłanialne i jałowa, żelatynowa gąbka hemosttyczna. Zadanie nr 18. Waciki neurochirurgiczne, sterylne. Zadanie nr 19. Szew monofilamentowy. Zadanie nr 20 - etykiety przylepne do metkownicy alfanumerycznej PRINTEX Zadanie nr 21 - Gazy medyczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331400003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wssd.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach