Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. /Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa/

Gmina Lubawa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-260 Lubawa, Fijewo 73
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 6455410 , fax. 89 6455415
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubawa
  Fijewo 73 73
  14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 6455410, fax. 89 6455415
  REGON: 51074288200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminalubawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia do oddziałów przedszkolnych w ramach projektu pn. /Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Lubawa/
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia 9 oddziałów przedszkolnych w tym w zabawki, pomoce dydaktyczne, multimedialny oraz meble i wyposażenie do sal, kuchni. 2. W zakres realizacji zamówienia wchodzi wyposażenie opisane szczegółowo w zał. nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawca w ramach oferty zobowiązuje się: a) zaoferować przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, zgodny z polskimi i europejskimi normami, b) podzielić zaoferowane pomoce dydaktyczne na pakiety wskazane w zał. nr 6 do SIWZ tj. na oddziały przedszkolne w poszczególnych szkołach, c) dostarczyć przedmiot zamówienia do oddziałów przedszkolnych wymienionych zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ. 4. Ilekroć w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne. 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów równoważnych w stosunku do wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostawy i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w SIWZ oraz będą podobne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości), 2) charakteru użytkowego (tożsamości, funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia (np. dla programów komputerowych) rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z programami (aplikacjami) Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu równoważnego. 7. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowane przez Wykonawcę oprogramowanie określone w SIWZ (np. w przypadku oferowania oprogramowania równoważnego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z Wykonawców do dostarczenia oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia, w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, do bezpłatnego wypożyczenia na okres co najmniej 7 dni oprogramowania oferowanego przez Wykonawcę. Zamawiający przeprowadzi stosowne testy wg niżej przedstawionych warunków: a) testowanie zaoferowanego oprogramowania przeprowadzone będzie przez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby z firmy zewnętrznej) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy), b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzania oprogramowania osobom trzecim celem dokonania stosownych testów, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty, c) przedmiotem testów będzie oprogramowanie, identyczne z zaoferowanym przez Wykonawcę, oprogramowanie to będzie w dalszym postępowaniu traktowane jako wzorcowe. 8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć własnym transportem i na własny koszt przedmiot umowy do Zamawiającego. Dostawy będą możliwe w dni powszednie (od poniedziałku do piątku). Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy, z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. 9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty dostarczyć, wymienić towar na nowy, wolny od wad. 10. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja i rękojmia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminalubawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach