Przetargi.pl
Dostawa pomocy edukacyjnych, sprzętu ITC RTV, AGD, wyposażenia placu zabaw oraz mebli

Gmina Kiwity ogłasza przetarg

 • Adres: 11-106 Kiwity, Kiwity 28
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7660995 , fax. 089 7660995
 • Data zamieszczenia: 2014-08-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kiwity
  Kiwity 28 28
  11-106 Kiwity, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7660995, fax. 089 7660995
  REGON: 51074280100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa pomocy edukacyjnych, sprzętu ITC RTV, AGD, wyposażenia placu zabaw oraz mebli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy edukacyjnych, sprzętu ITC RTV, AGD, wyposażenia placu zabaw oraz mebli do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kiwitach, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla projektu : Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Kiwity - dostawa i montaż placu zabaw zgodnie z załącznikiem nr 1a do SIWZ - dostawa wyposażenia sal dydaktycznych, szatni, łazienek zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ - dostawa urządzeń ITC, RTV, AGD zgodnie z załącznikiem 1c do SIWZ - dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych zgodnie z załącznikiem nr 1d do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.warmia.mazury.pl/kiwity_gmina_wiejska
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach