Przetargi.pl
Dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec w podziale na części.

Zarząd Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, ul. Niepodległości 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7154060 , fax. 089 7151247
 • Data zamieszczenia: 2015-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Szkół i Przedszkoli
  ul. Niepodległości 4 4
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7154060, fax. 089 7151247
  REGON: 51023581400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Biskupiec w podziale na części.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów dydaktycznych do eksperymentów szkolnych, w celu przeprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, z zakresu matematyki i przyrody (szkoły podstawowe) oraz matematyki, fizyki, biologii, chemii i jęz. angielskiego (gimnazja), w zakresie zadań od 1 do 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach