Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki.

Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki ogłasza przetarg

 • Adres: 19-335 Prostki, ul. Szkolna 9
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 520 18 07 , fax. 87 520 18 07
 • Data zamieszczenia: 2014-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Prostki
  ul. Szkolna 9 9
  19-335 Prostki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 520 18 07, fax. 87 520 18 07
  REGON: 79021518300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki Zamówienie obejmuje następujące części: Część I - Multimedia i RTV Część II - Artykuły plastyczne Część III - Organizacja placów zabaw Część IV - Wyposażenie AGD Część V - Dostosowanie pomieszczeń
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391621006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/prostki_gmina_wiejska/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach