Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO na okres 4 lat

Gmina Piecki ogłasza przetarg

 • Adres: 11-710 Piecki, ul. Zwycięstwa 34
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7422029 , fax. 089 7422065
 • Data zamieszczenia: 2016-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piecki
  ul. Zwycięstwa 34 34
  11-710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7422029, fax. 089 7422065
  REGON: 51074275800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.piecki.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO na okres 4 lat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO na okres 4 lat Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, -ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. . Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów. Dla obu części zamówienie dotyczy następujących jednostek organizacyjnych: 1. Urząd Gminy NIP: 742-00-07-225, regon: 000538248 2. Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. NIP: 742-22-48-281, regon 281561396 3. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ, NIP 742-10-00-679, regon: 511032384 4. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych NIP 742-10-00-679, regon 510367450 5. Samorządowe Przedszkole Słoneczny Zakątek w Pieckach NIP 742-15-98-808, regon 000268553 6. Zespół Szkół w Pieckach, NIP 742-22-48-826, regon 281612478 7. Szkoła Podstawowa w Dłużcu, NIP 742-19-21-913, regon 001269371 8. Szkoła Podstawowa w Krutyni, NIP 742-19-22-019, regon 001209558 9. Szkoła Podstawowa w Nawiadach, NIP 742 19 21 793, regon 001209593 10. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, NIP 742-14-54-848, regon 004449636 11. Szkoła Podstawowa w Starych Kiełbonkach, NIP 742-19-21-830, regon 001209564 12. Środowiskowy Dom Samopomocy, NIP 742-224-69-39, regon 281459083 Oraz jednostki OSP UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia i załączniku nr 4 - wykaz mienia Zamawiającego. Załączniki dotyczą I i II części. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2.Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844). 3.Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.piecki.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach