Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO na okres 4 lat

Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran ogłasza przetarg

 • Adres: 11-320 Jeziorany, Plac Zamkowy 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5392748 , fax. 089 5392760
 • Data zamieszczenia: 2016-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jeziorany reprezentowana przez Burmistrza Jezioran
  Plac Zamkowy 4 4
  11-320 Jeziorany, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5392748, fax. 089 5392760
  REGON: 51074355100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO na okres 4 lat
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO na okres 4 lat Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, -ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Miejski w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany 3. Miejski Ośrodek Kultury ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany 4. Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych, ul. Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany 5. Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Jedności Narodowej 12, 11-320 Jeziorany 6. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Konopnickiej 13E, 11-320 Jeziorany 7. Szkoła Podstawowa we Franknowie, Franknowo 20, 11-320 Jeziorany 8. Szkoła Podstawowa w Radostowie, Radostowo , 11-320 Jeziorany 9. Zespół Szkół w Jezioranach, u. Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany, w którego skład wchodzą: a. Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego b. Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach, ul. Mickiewicza 11, 11-320 Jeziorany, w którego skład wchodzą: a. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jezioranach, b. Liceum Profilowane w Jezioranach, d. Liceum Ogólnokształcące w Jezioranach, e. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Jezioranach, 11. Przedszkole Publiczne w Jezioranach, ul. Kajki 47, 11-320 Jeziorany. Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, - ubezpieczenia assistance. w następujących jednostkach organizacyjnych: 1. Urząd Miejski w Jezioranach, Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kajki 20, 11-320 Jeziorany 3. Miejski Ośrodek Kultury ul. Konopnickiej 4, 11-320 Jeziorany 4. Zakład Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych, ul. Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany 5. Miejska Biblioteka Publiczna, Plac Jedności Narodowej 12, 11-320 Jeziorany 6. Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Konopnickiej 13E, 11-320 Jeziorany 7. Szkoła Podstawowa we Franknowie, Franknowo 20, 11-320 Jeziorany 8. Szkoła Podstawowa w Radostowie, Radostowo , 11-320 Jeziorany 9. Zespół Szkół w Jezioranach, u. Konopnickiej 13, 11-320 Jeziorany, w którego skład wchodzą: a. Szkoła Podstawowa im. Michała Lengowskiego b. Gimnazjum im. Seweryna Pieniężnego 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach, ul. Mickiewicza 11, 11-320 Jeziorany, w którego skład wchodzą: a. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Jezioranach, b. Liceum Profilowane w Jezioranach, d. Liceum Ogólnokształcące w Jezioranach, e. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Jezioranach, 11. Przedszkole Publiczne w Jezioranach, ul. Kajki 47, 11-320 Jeziorany. UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 - Program Ubezpieczenia i załączniku nr 4 - wykaz mienia Zamawiającego. Załączniki dotyczą I i II części. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2.Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844). 3.Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach