Przetargi.pl
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance

Zarząd Powiatu Działdowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Kościuszki 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 23 6975940 , fax. 23 6975941
 • Data zamieszczenia: 2016-06-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Działdowskiego
  ul. Kościuszki 3 3
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 23 6975940, fax. 23 6975941
  REGON: 13037774100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzialdowo.starostwo.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk. Część II Zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, Ubezpieczenie autocasco, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, Ubezpieczenie assistance
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk, w następujących jednostkach organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, ul. Kościuszki 3, 13-200 Działdowo, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, ul. Jagiełły 6/8, 13-200 Działdowo, Zespół Szkół w Gródkach, Gródki 30, 13-204 Gródki (ze względu na przekazanie Zespołu Szkół do Gminy Płośnica w dniu 01.09.2016 r., ubezpieczenie będzie obejmowało tylko 1 dzień - 31.08.2016r.), Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie, Uzdowo 18/19, 13-214 Uzdowo, Zespół Szkół Zawodowych Iłowo-Osada, ul. Leśna 10A, 13-240 Iłowo, Liceum Ogólnokształcące, ul. Garbuzy 20, 13-230 Lidzbark, Zespół Szkół Malinowo, Malinowo 10, 13-200 Działdowo, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, Zespół Szkół nr 1, ul. Grunwaldzka 4, 13-200 Działdowo, Zespół Szkół Zawodowych nr 1, ul. Pocztowa 6, 13-200 Działdowo, Powiatowy Urząd Pracy, ul. Chopina 6, 13-200 Działdowo, Zespół Szkół, ul. Przemysłowa 1, 13-230 Lidzbark, Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Lidzbarska 31, 13-200 Działdowo, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, ul. Grunwaldzka 7, 13-200 Działdowo. Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, ubezpieczenia assistance.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zaakceptowanie klauzul dodatkowych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzialdowo.starostwo.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach