Przetargi.pl
UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO.

Urząd Gminy Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Kościuszki 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7512474 w. 17 , fax. 089 7512746
 • Data zamieszczenia: 2016-05-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Kętrzyn
  ul. Kościuszki 2 2
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7512474 w. 17, fax. 089 7512746
  REGON: 00053553400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminaketrzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Część I Zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: -ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, -ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, -ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, -ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, -ubezpieczenia szyb od stłuczenia, -ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w następujących jednostkach organizacyjnych: 1) Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn 2) Zespół Szkół w Wilkowie, Wilkowo 23, 11-440 Reszel 3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2 4) Szkoła Podstawowa w Nakomiadach, 11-400 Kętrzyn, Nakomiady 1 5) Szkoła Podstawowa w Biedaszkach, 11-400 Kętrzyn, Biedaszki 11 6) Gimnazjum Gminne w Karolewie, 11-400 Kętrzyn, Karolewo 9 7) Szkoła Podstawowa Kruszewiec, 11-400 Kętrzyn, Kruszewiec 20 2. Część II Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, - ubezpieczenie autocasco, - ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów, - ubezpieczenia assistance. 3. Część III Zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenie Zamawiającego w zakresie: - ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 3 do SIWZ - Program Ubezpieczenia 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia bądź też na wybrane części zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie. 7. Wymagania określone przez Zamawiającego dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielał pełnomocnikowi Zamawiającego - Maximus Broker Sp. z o.o. informacji na temat bieżącej likwidacji szkód Zamawiającego. 2) Zamawiający wymaga, aby Zamawiający (jednostki Zamawiającego) nie byli zobowiązani do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844). 3) Wykonawca musi posiadać ogólne (szczególne) warunki ubezpieczenia, zwane dalej OWU, wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. 8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV). Część I Zamówienia: Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmioty dodatkowe: CPV: 66.51.50.00-3 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty CPV: 66.51.60.00-0 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej CPV: 66.51.21.00-3 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków Część II Zamówienia: Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmioty dodatkowe: CPV: 66.51.21.00-3 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków CPV: 66.51.41.10-0 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych CPV: 66.51.61.00-1 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej Część III Zamówienia: Przedmiot główny: CPV: 66.51.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczeniowe Przedmioty dodatkowe: CPV: 66.51.21.00-3 Nazewnictwo wg CPV: usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gminaketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach