Przetargi.pl
Budowa miejsc postojowych i chodnika przy drodze wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przedszkola Mali odkrywcy w Ełku

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc postojowych i chodnika przy drodze wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przedszkola Mali odkrywcy w Ełku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i budowa miejsc postojowych i chodnika przy drodze wewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przedszkola Mali Odkrywcy w Ełku. W zakres prac do wykonania wchodzi: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 2. uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót, 3. wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych i robót ziemnych, 4. wykonanie 13 miejsc postojowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, (konstrukcja parkingu zgodnie z przedmiarem), 5. wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, 6. wykonanie ogrodzenia terenu przedszkola z elementów stalowych, cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo (zgodnie z wzorem ogrodzenia) 7. wykonanie nawierzchni ciągów pieszych na terenie przedszkola z kostki bruk. betonowej gr. 6 cm, 8. wykonanie oświetlenia terenu przedszkola. Uwaga: Z zakresu zamówienia wyłącza się uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych. Mapę dostarcza Zamawiający. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Program Funkcjonalno - Użytkowy, przedmiar robót. Załączony przedmiar robót określa zakres robót planowanych do wykonania zamówienia. Rozliczenie robót następować będzie w/g rzeczywiście wykonanego zakresu prac określonych na podstawie obmiaru robót, potwierdzonego przez uprawnionego geodetę i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Jeżeli w toku wykonywania robót budowlanych zajdzie konieczność przeprowadzenia robót, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą do obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, Wykonawca może żądać dodatkowego wynagrodzenia. W kosztorysie ofertowym należy wyszczególnić jednostkowe ceny za wykonanie poszczególnych pozycji przedmiarowych. W ramach oferowanej ceny Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i utrzymania dróg dojazdowych i objazdowych na czas budowy, rozebrania i doprowadzenia terenu przyległego do stanu pierwotnego. Wszystkie materiały przed ich wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca wyłoniony w ramach niniejszego postępowania zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy kopii opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 20 000 PLN. Gwarancja minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach