Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzechowie

Gmina Borzechów ogłasza przetarg

 • Adres: 24-224 Borzechów,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 111 702 , fax. 815 111 024
 • Data zamieszczenia: 2021-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Borzechów
  24-224 Borzechów, woj. lubelskie
  tel. 815 111 702, fax. 815 111 024
  REGON: 53513200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.borzechow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego w Borzechowie”. Jest to budynek po byłej lecznicy weterynarii w Borzechowie. Prace należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz STWIORB. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00071694/01 z dnia 2021-06-02 2021-06-02 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane Zakres prac obejmuje m.in.: 1) Ocieplenie budynku; 2) Wymiana części stolarki okiennej; 3) Tynkowanie i malowanie elewacji; 4) Izolacja i ocieplenie ścian fundamentowych; 5) Odwodnienie; 6) Wymiana systemu orynnowania; 7) Wymiana parapetów; 8) Remont schodów zewnętrznych i wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych; 9) Remont kominów ponad dachem; 10) Wykonanie szamba; 11) Uprzątnięcia miejsca po robotach, wywozu z utylizacją materiałów po demontażu i rozbiórkach. 2. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ, przedmiar robót, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowiące złącznik nr 10 do SWZ) oraz wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach