Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów

Wójt Gminy Żyrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 24-103 Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8814226, 8814269 , fax. 818 814 226
 • Data zamieszczenia: 2019-05-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Żyrzyn
  ul. Powstania Styczniowego 10
  24-103 Żyrzyn, woj. lubelskie
  tel. 081 8814226, 8814269, fax. 818 814 226
  REGON: 55094700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzyrzyn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=648

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje m.in.: Zakres robót podzielono na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane z uwagi na realizację projektu z dofinansowaniem, który obejmuje: I. Koszty kwalifikowane obejmują wykonanie: 1. Robót ogólnobudowlanych w tym - wymianie i ociepleniu podłóg na gruncie; - ociepleniu stropu poddasza - ociepleniu ścian zewnętrznych - wymiana okien i drzwi zewnętrznych. - roboty wykończeniowe zewnętrzne 2. Wymiana instalacji c. o. i c. w. u. wraz z kotłem gazowym kondensacyjnym. 3. Montaż systemu zarządzania – wdrożenie inteligentnego systemu pomiaru, monitoringu i zarządzania wykorzystaniem energii w budynku, w zakres którego wchodzi: - dostawa i montaż systemu sterowania energią cieplną w budynku składającego się z: • głowice termostatycznych sterowane zdalnie • czujniki w oknach • 1 sztuki centrali systemu w raz z niezbędnym oprogramowaniem • niezbędnego okablowania oraz wtyk sieciowych - System ma za zadanie sterowanie energią cieplną w powyższym budynku. - System powinien być oparty o centralę pozwalającą na automatyczne zbieranie danych po paśmie radiowym z zamontowanych w budynku czujników oraz sterowanie podłączonymi urządzeniami. - System powinien posiadać proces komunikacji polegający na przekazie danych z czujników do sterownika lokalnego, gdzie są odczytywane i służą do sterowania pracą termostatów zamontowanych w budynku, tym samym regulując temperaturę w pomieszczeniach. - System ma mieć możliwość zadania określonych harmonogramów pracy. - System ma umożliwiać zdalny dostęp. - zamawiający wymaga aby dostarczony przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, - zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia posiadał wszelkie atesty i certyfikaty zgodności z normami wymaganymi prawem, wystawione przez właściwe instytucje dopuszczające do użytku w budynkach szkoły, - wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia i montażu przedmiotu zamówienia w budynku 4. instalacja systemów oświetlenia LED w całym budynku. 5. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 4 kW, na dachu budynku. II. Koszty niekwalifikowane obejmują wykonanie: 1. Robót ogólnobudowlanych w tym: - roboty rozbiórkowe; - uzupełnienie tynków wewnętrznych; - wykonanie gładzi; - wykonanie sufitów podwieszanych; - wykonanie okładzin ścian z glazury; - wymiana drzwi wewnętrznych; - remont łazienek; - malowanie ścian wewnętrznych; 2. Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem i elementami więźby dachowej. 3. Wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej. 4. Wymiana instalacji elektrycznej. 5. Wykonanie instalacji wentylacji. Rozliczenie robót przebiegać będzie oddzielnie dla kosztów kwalifikowanych i oddzielnie dla kosztów niekwalifikowanych tj. odrębnym protokołem odbioru oraz odrębną fakturą. Parametry techniczne budynku: 1) powierzchnia zabudowy: 295,93 m2, 2) powierzchnia użytkowa istniejąca: 231,39 m2, 3) powierzchnia użytkowa projektowana: 231,39 m2, 4) kubatura budynku: 695,9 m3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez: Nadzory Inwestorskie Stanisław Krzowski, stanowiącą załącznik nr 8 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 1) dokumentacja projektowa, 2) STWiOR. 3) pomocniczo przedmiary robót. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.917 ): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisani umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SIWZ oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202). Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W załączonej dokumentacji projektowej projektant zamieścił załącznik (oświadczenie) wyjaśniający równoważność użytych nazw materiałów budowlanych. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Cycowie Nr: 86 8191 1071 2001 0000 0101 0005. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg pn.: „Termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów”. 3. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na przetarg pn.: „Termomodernizacja budynku przedszkola ze świetlicą w miejscowości Bałtów” , nie otwierać przed 24.05.2019 r. godz. 10:15”. Dokument musi być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy, przed upływem terminu składania ofert tj.: do 24.05.2019 r. do godz. 10:00. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 24.05.2019 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 6. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium niestanowiące całości wymaganej kwoty lub gdy forma jest niezgodna z działem XIV ust. 1 SIWZ zostaną odrzucone. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: 1) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), 2) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt III. 3), 3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w w pkt III. 3), składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 4) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię, 5) dowód wniesienia wadium. 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 7) w przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W przypadku nie załączenia wyjaśnień zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach