Przetargi.pl
Roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu ogrzewania kamienicy mieszkalnej przy ul. Rybnej 7 w Lublinie.

Zarząd Nieruchomości Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 20-112 Lublin, ul. Grodzka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 371 200 , fax. 815 371 201
 • Data zamieszczenia: 2019-06-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Nieruchomości Komunalnych
  ul. Grodzka 12
  20-112 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 815 371 200, fax. 815 371 201
  REGON: 43078394000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.znk-lublin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu ogrzewania kamienicy mieszkalnej przy ul. Rybnej 7 w Lublinie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie i zmianie sposobu ogrzewania kamienicy mieszkalnej przy ul. Rybnej 7 w Lublinie. Roboty budowlane obejmują w szczególności: • wykonanie remontu pomieszczeń parteru • wykonanie remontu stropów nad I piętrem • przebudowę części pomieszczeń I piętra • wykonanie nowych stropów nad II piętrem • przebudowę pomieszczeń II piętra • przebudowę dachu z wykonaniem lukarn i okien połaciowych • przebudowę poddasza ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na mieszkalne • remont piwnic I i II kondygnacji • rozbiórkę istniejącej klatki schodowej o konstrukcji drewnianej i wykonanie nowych schodów żelbetowych • remont elewacji od strony ulicy Rybnej i od strony podwórka • malowanie elewacji z kolorystyką • remont instalacji elektrycznej w budynku • remont instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej • instalację centralnego ogrzewania • instalację gazową Przyłącze ciepłownicze oraz węzeł cieplny nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia – zostaną wykonane przez LPEC. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków woj. lubelskiego pod nr A/514. UWAGA! W poziomie I piętra w trakcie frontowym występują polichromie, które wg wymagań konserwatorskich projektuje się poddać zabiegom konserwatorskim. Dotyczy to pomieszczeń nr 8/1, 9/1, 13/1, w których konserwacja polichromii obejmuje sufity i ściany do wysokości nadproży. Prace winny być przeprowadzone przez dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 10.000,00 zł należy wnieść w terminie do dnia 15.07.2019 r. do godz. 9:45
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia takiego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.4, 7.5, 7.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. Podmioty na zasoby których powołuje się Wykonawca. Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Pzp może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca ten musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; Czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach (załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ) oraz na wezwanie Zamawiającego przedstawia dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.4, 7.5, 7.6 SIWZ. 4. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniach (załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ). 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) na podstawie art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub Wykonawcę) skutecznie udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, określające zakres umocowania. Zaleca się, aby pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia (załącznik nr 1 i nr 2 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach