Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w. siedziby muzeum im. ks. Stanisława Staszica, przy ul. 3 Maja 11 w Hrubieszowie

MUZEUM IM. KS. ST. STASZICA ogłasza przetarg

 • Adres: 22-500 HRUBIESZÓW, 3 MAJA
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84-6962783 , fax. 84-6962783
 • Data zamieszczenia: 2019-04-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MUZEUM IM. KS. ST. STASZICA
  3 MAJA 11
  22-500 HRUBIESZÓW, woj. lubelskie
  tel. 84-6962783, fax. 84-6962783
  REGON: 95042341700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeum-hrubieszow.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w. siedziby muzeum im. ks. Stanisława Staszica, przy ul. 3 Maja 11 w Hrubieszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych Dworku Du Chateau z XVIII w. siedziby Muzeum im. ks. Stanisława Staszica, przy ul. 3 Maja 11 w Hrubieszowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa załączona do SIWZ, w szczególności projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach