Przetargi.pl
Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodk Zdrowia w miejscowości Grabowiec

Gmina Grabowiec ogłasza przetarg

 • Adres: 22-425 Grabowiec, Rynek
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 651 24 74 , fax. 84 651 24 74
 • Data zamieszczenia: 2019-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grabowiec
  Rynek 3
  22-425 Grabowiec, woj. lubelskie
  tel. 84 651 24 74, fax. 84 651 24 74
  REGON: 54056400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grabowiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodk Zdrowia w miejscowości Grabowiec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Grabowiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę złożoną w niniejszym postępowaniu. Wysokość wadium ustala się w wysokości 10 tys. zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. 26 lutego 2019 roku do godz. 9.00. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1. Pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu o/Grabowiec 60 9644 1020 2006 2000 2512 0058; z tytułem: „Wadium – przebudowa i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w miejscowości Grabowiec”; 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3. Gwarancjach bankowych; 4. Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b, ust. 5. pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r, poz.. 978 i 1240). Wadium wniesione w innej niż pieniądz formie, należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (pokój 15, I piętro) w formie oryginału dokumentu przed upływem terminu składania ofert, a kopię dołączyć do oferty jako Załącznik Nr XII.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach