Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nielisz

Gmina Nielisz ogłasza przetarg

 • Adres: 22-413 Nielisz, Nielisz
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 63 12 727 , fax. 84 63 12 715
 • Data zamieszczenia: 2019-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nielisz
  Nielisz 279
  22-413 Nielisz, woj. lubelskie
  tel. 84 63 12 727, fax. 84 63 12 715
  REGON: 54352200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugnielisz.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nielisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Nielisz. Zamawiający informuje, że roboty budowlane, będą prowadzone w obiekcie użytkowanym zgodnie z przeznaczeniem przez cały okres realizacji niniejszej inwestycji. 2.2. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 36 a.a. ust 1 dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie zamówienia z podziałem na 2 części jak poniżej: 2.2.1. Część I zamówienia: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Krzak: Parametry techniczne obiektu: 1) powierzchnia zabudowy 107,70 m2, 2) ilość kondygnacji nadziemnych: 2, 3) kubatura: 873,00 m3, 4) powierzchnia użytkowa: 189,90 m2, 5) wysokość: 9,20 m. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 1) Docieplenie ścian budynku 2) Docieplenie posadzki na gruncie 3) Docieplenie stropu nad piętrem 4) Wymiana pokrycia dachowego 5) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 6) Remont kominów ponad dachem 7) Instalacja odgromowa 8) Izolacja ścian zewnętrznych poniżej terenu wraz z remontem opaski odwadniającej 9) Rusztowania Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45262690-4 Remont starych budynków 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 2.2.2. Część II Zamówienia: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Staw Noakowski Parametry techniczne obiektu: 1) powierzchnia zabudowy: 165,60 m2, 2) kubatura: 1383,00 m3, 3) ilość kondygnacji nadziemnych: 2, 4) powierzchnia użytkowa: 320,05 m2, 5) wysokość: 9,39 m. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 1) Docieplenie ścian budynku 2) Docieplenie posadzki na gruncie 3) Docieplenie stropu nad piętrem 4) Wymiana pokrycia dachowego 5) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 6) Remont kominów ponad dachem 7) Instalacja odgromowa 8) Izolacja ścian zewnętrznych poniżej terenu wraz z remontem opaski odwadniającej 9) Rusztowania 10) Instalacja i urządzenie systemu fotowoltaicznego Nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45262690-4 Remont starych budynków 45321000-3 Izolacja cieplna 45410000-4 Tynkowanie 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 2.3. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący odpowiednio Załącznik Nr 1A dla Części 1 oraz Załącznik Nr 1B dla części 2 do SIWZ, opisujący zakres robot będących przedmiotem zamówienia składają się:  Projekt budowlany,  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR),  Przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262690-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:  Część I Zamówienia 5.000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy złotych 00/100),  Część II Zamówienia 5.000,00 PLN (słownie zł: pięć tysięcy złotych 00/100), 6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu - wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim, nr rachunku: 93 9628 0007 2001 0000 0013 3351 z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: UZP.271.8.2019”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.). 6.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6.4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) kwotę gwarancji, c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia …….– do dnia ………”, d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 6.5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 6.6. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 6.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6.8. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6.13. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie dotyczy części I i II Zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach