Przetargi.pl
Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski

Gmina Ostrów Lubelski ogłasza przetarg

 • Adres: 21-110 Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8520003, 8520642 , fax. 818 520 642
 • Data zamieszczenia: 2021-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ostrów Lubelski
  ul. Partyzantów 1
  21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 081 8520003, 8520642, fax. 818 520 642
  REGON: 43102016700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Poprawa gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii.” Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z warunkami opisanymi w PFU (zał. Nr 1 do SWZ) zawierającej: - projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz.U. 2020 poz.1609) - w formie papierowej ( 5 egzemplarzy) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze); - kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389 z 2004 r.) - w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze); - specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2013.1129) – w formie papierowej (2 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na płycie CD/DVD (2 egzemplarze). Wersja elektroniczna Dokumentacji powinna zostać opracowana w wersji edytowalnej i nieedytowalnej z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: - Rysunki, schematy, diagramy – wersja edytowalna (w formacie svg lub tif), wersja nieedytowalna (w formacie jpg lub png), - Opisy, zestawienia, kosztorysy, specyfikacje – wersja edytowalna (w formacie doc lub docx lub odt), wersja nieedytowalna (w formacie pdf), 2) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych, decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia (jeśli będzie wymagana) w zakresie wynikającym z przepisów ustaw m.in. „Prawo geologiczne i górnicze”, „Prawo budowlane”, „Prawo wodne”, ”Prawo ochrony środowiska” wraz z aktami wykonawczymi, a także m.in. dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia/studni wraz z zatwierdzeniem, operatu wodnoprawnego oraz wszystkich innych nie wymienionych a koniecznych i niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia, 3) uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych (jeśli dotyczy), 4) wykonanie prac budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej zgodnie z PFU stanowiącym załącznik nr 1a do SWZ w tym w szczególności: Rozbudowa ujęcia wody w Kaznowie Kolonii: - wykonanie dokumentacji projektowej, - wykonanie przebudowy budynku wewnątrz wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, - przebudowa i rozbudowa połączeń międzyobiektowych sanitarnych i elektrycznych, - instalacje technologiczne, - instalacje wewnętrzne, - instalacje elektryczne, - remont istniejącej studni oraz wykonanie nowej studni głębinowej. Rozbudowa ujęcia wody w Kolechowicach Kolonii: - wykonanie dokumentacji projektowej, - wykonanie przebudowy budynku wewnątrz wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, - przebudowa i rozbudowa połączeń międzyobiektowych sanitarnych i elektrycznych, - instalacje technologiczne, - instalacje wewnętrzne, - instalacje elektryczne, - remont istniejącej studni oraz wykonanie nowej studni głębinowej. 5) wykonanie obsługi geodezyjnej (jeśli dotyczy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252126-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach