Przetargi.pl
Modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn

GMINA DUBIENKA ogłasza przetarg

 • Adres: 22-145 Dubienka, ul. 3 Maja 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DUBIENKA
  ul. 3 Maja 6
  22-145 Dubienka, woj. lubelskie
  REGON: 110198089
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ujęć zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Dubienka i Skryhiczyn.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych:1) W zakresie przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Dubience związanej z wymianą technologii pozyskania i uzdatniania wody pitnej. Budynek zostanie dostosowany do aktualnych przepisów pod względem wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii. Dodatkowo przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności całkowitej VC=160,7 m3. Zbiornik retencyjny o średnicy zewnętrznej 5940 mm posadowiony będzie na płytowym fundamencie żelbetowym o średnicy 5900 mm. Wykonana zostanie rozbiórka istniejących zbiorników podziemnych o poj. V= 2 x 50m3, oraz rozbiórka garażu dobudowanego do budynku suw. Do celów sanitarnych zostanie wykonana budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe. Poprawiona zostanie widoczność całego terenu nocą poprzez budowę oświetlenia zewnętrznego. Dodatkowo z innych prac modernizacji zostaną wykonane: wymiana pomp głębinowych, wymiana urządzeń technologii uzdatniania wody wraz z wymianą instalacji budynku stacji uzdatniania wody, budowa elektrowni solarnej, zamontowanie ogrodzenia systemowego wraz z bramą wjazdową i furtką, modernizacja drogi wewnętrznej. Inwestycja będzie realizowana na działkach Inwestora nr ewid. 863, 882, 1499/2 jednostka ewidencyjna: 060305_2, obręb: 060305_2.0002 Dubienka.2) W zakresie przebudowy budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skryhiczynie związanej z poprawą funkcjonalności, wymianą instalacji, dociepleniem oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.Dodatkowo przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa stalowego zbiornika retencyjnego na wodę pitną o pojemności całkowitej VC=75,0m3. Zbiornik retencyjny o średnicy zewnętrznej 4740 mm posadowiony będzie na płytowym fundamencie żelbetowym o średnicy 4700 mm, Dodatkowo z innych prac modernizacji zostaną wykonane: budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności 2,5 m3, rozbiórka istniejącego retencyjnego żelbetowego zbiornika podziemnego o poj. V= 150m3, budowa oświetlenia zewnętrznego. Ponadto wykonane zostaną: wymiana pomp głębinowych, wymiana urządzeń technologii uzdatniania wody wraz z wymianą instalacji w budynku stacji uzdatniania wody, budowa elektrowni solarnej, zamontowanie ogrodzenia systemowego - wraz z bramą wjazdową i furtką, modernizacja drogi wewnętrznej. Inwestycja będzie realizowana na działce Inwestora nr ewid. 177 jednostka ewidencyjna: 060305_2, obręb: 060305_2.0014 Skryhiczyn.3. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określają:1) Dokumentacja Techniczna zawierająca m.in.:a) Przedmiary robót budowlanychb) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych c) Projekt Budowlanydostępna w odrębnym pliku stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ;2) Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiące Załącznik nr 10 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45252126-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach