Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków zespołu pałacowego w Końskich-dokumentacja audyty i wykonanie- dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w skrzydle wschodnim

Gmina Końskie ogłasza przetarg

  • Adres: 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1/24
  • Województwo: świętokrzyskie
  • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 041 3722955
  • Data zamieszczenia: 2015-07-20
  • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

  • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
    ul. Partyzantów 1/24 1/24
    26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
    tel. 041 3723249, 3723720, fax. 041 3722955
    REGON: 29100979700000
  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umkonskie.pl
  • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

  • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
  • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    Termomodernizacja budynków zespołu pałacowego w Końskich-dokumentacja audyty i wykonanie- dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej w skrzydle wschodnim
  • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
  • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
    Przedmiot zamówienia: demontaż istniejących okien i odtworzenie stolarki okiennej. Okna energooszczędne z profili drewnianych szt. 9 (3 szt. o wym. 120x200cm oraz 6 szt. o wym. 120x150cm), o następujących parametrach: - współczynnik U dla okien Umax<=1,6 W/m2K, dla szyb Umax<=1,1 W/m2K - infiltracja powietrza a= 0,5-1,0 m3/m h dla Pa2/3 realizowana poprzez nawiewniki - przeszklone, zespolone jednokomorowe z szybą niskoemisyjną - geometria, otwieranie według dokumentacji projektowej. Parapety wewnętrzne do ww. okien drewniane klejone o szer. 60 - 80 cm - lakierowane - gr. 34-45mm. Kolor parapetu powinien być zgodny z parapetami istniejącymi w części zmodernizowanej budynku UMiG w Końskich. Parapety zewnętrzne blaszane w kolorze szarym wymiary wg stanu istniejącego. Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych i odtworzenie stolarki drzwiowej. 7 szt. drzwi wewnętrznych z zamkiem z wkładką bębenkową ( 1 szt. o wym. 90/220, 5szt. o wym. 80/200 i 1 szt. 70/200). Kolorystyka drzwi teak stanowi kontynuację projektu wymiany stolarki już dokonanej w obiekcie. Roboty budowlane będą realizowane w skrzydle pałacowym północno-wschodnim w Końskich przy ulicy Partyzantów na działkach nr ew. 5188/1 i 5188/2, wpisany do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego pod nr A.487/1-14, na podstawie Projektu budowlano - wykonawczego - pn.: Przebudowa budynków pałacowych Etap II - termomodernizacja skrzydło wschodnie i zachodnie. W ramach ww. projektu przewiduje się: wykucie z muru istniejących okien (9 szt.) i drzwi (7 szt.) w pomieszczeniach biurowych Urzędu oznaczonych kolorem czerwonym na załączniku graficznym nr 1 załączonym do niniejszego wniosku, wywóz materiałów rozbiórkowych, osadzenie nowej stolarki, montaż kotew stalowych, uzupełnienie szczelin pianką montażową, uzupełnienie tynków ościeży wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie ościeży wewnętrznych i zewnętrznych farbą emulsyjną na całej szerokości ościeży. Zakres prac obejmuje również inne prace nie ujęte w dokumentacji, które mogą ujawnić się na etapie realizacji a okażą się konieczne do wykonania zamówienia, ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. Szczegóły określają załączniki: projekt budowlano-wykonawczy, STWiORB, przedmiar robót stanowiące materiał pomocniczy. 1.Jeżeli w SIWZ lub załącznikach została wskazana nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej. 2.Dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp. 3.Przed rozpoczęciem robót budowlanych na terenie Zespołu pałacowo-parkowego w Końskich wpisanym do rejestru zabytków woj. świętokrzyskiego pod numerem A.487/1-14 Wykonawca winien powiadomić Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach o rozpoczęciu robót na przedmiotowym terenie z podaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, osoby kierującej robotami budowlanymi (imię, nazwisko i adres) oraz osoby wykonującej nadzór inwestorski (imię, nazwisko i adres osoby) zgodnie z decyzją Nr 247A/2013 z dnia 13.08.2013r. oraz wypełnić inne obowiązki wynikające z decyzji Konserwatora Zabytków. 4.Wypełnić obowiązki wynikające z decyzji Starosty Koneckiego Nr BP.6740.390.2013.MW udzielającej pozwolenia na budowę z dnia 28.08.2013r. 5.Każdy z Wykonawców winien odwiedzić miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 6.Koszty odwiedzania miejsca budowy poniesie Wykonawca. 7.Ze względu na obiekt zabytkowy roboty należy wykonywać ze szczególną starannością i ostrożnością. W przypadku spowodowania szkód w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego naprawienia na własny koszt.
  • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
  • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
  • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
  • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
  • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

  • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
  • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

  • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
  • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
  • IV.2. Kryteria oceny ofert
  • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
  • IV.3. Informacje administracyjne
  • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umkonskie.pl
  • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach