Przetargi.pl
szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, ul. Sieradzka 56a
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8434733 , fax. 43 8434620
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu
  ul. Sieradzka 56a 56a
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  tel. 43 8434733, fax. 43 8434620
  REGON: 73100215400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip-pup.powiat.wielun.pl oraz www.pup.wielun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  szkolenie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie grupowego kursu pn.: Spawanie stali metodą MAG(135) i TIG(141) dla 15 osób bezrobotnych aktywizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, DZIAŁANIE 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, PODDZIAŁANIE 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Program szkolenia oraz warunki jego realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip-pup.powiat.wielun.pl oraz www.pup.wielun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach