Przetargi.pl
Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych ( procedura powtórzona)

Szpital Powiatowy w Radomsku ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Jagiellońska 36
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 6854716 , fax. 44 6854701
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Radomsku
  ul. Jagiellońska 36 36
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 44 6854716, fax. 44 6854701
  REGON: 00031334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.biz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych ( procedura powtórzona)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych i materiały opatrunkowe, obłożenia, rękawice diagnostyczne i chirurgiczne, wyroby medyczne dla Pracowni hemodynamiki zgodnie z opisami zawartymi w załączniku nr 1: Pakiet nr 1 - 17 pozycji; Pakiet nr 2 - 1 pozycji; Pakiet nr 3 - 15 pozycje; Pakiet nr 4 - 4 pozycji; Przedmiot zamówienia podzielony na 4 zadania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411104
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.biz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach