Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu komputerowego dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 95-011 Bratoszewice, ul. Nowości 32
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 719 89 28 , fax. 42 719 89 13
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
  ul. Nowości 32 32
  95-011 Bratoszewice, woj. łódzkie
  tel. 42 719 89 28, fax. 42 719 89 13
  REGON: 00434935000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodr-bratoszewice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu komputerowego dla Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia został określony przez Zamawiającego w załączniku nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lodr-bratoszewice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach