Przetargi.pl
Szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. w ramach Projektu suKURS współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 46
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 7246282 , fax. 044 7242675
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Konstytucji 3 Maja 46 46
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 044 7246282, fax. 044 7242675
  REGON: 59074628300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.puptomaszow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie grupowe dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. w ramach Projektu suKURS współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie Maz. w zakresie: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych oraz podstawy obsługi komputera z zastosowaniem programów do fakturowania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: posiadanie przez wykonawcę certyfikatu jakości usług
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.puptomaszow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach