Przetargi.pl
świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Klub integracji społecznej równe szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-400 Wieruszów, Rynek 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 41 554 , fax. 62 78 41 554
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie
  Rynek 21 21
  98-400 Wieruszów, woj. łódzkie
  tel. 62 78 41 554, fax. 62 78 41 554
  REGON: 00334075900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mgops.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Klub integracji społecznej równe szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych i doradztwo wraz z usługami towarzyszącymi dla 13 uczestników Projektu Klub integracji społecznej równe szanse współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zwanego dalej Projekt. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do przygotowania szczegółowego programu planu i harmonogramu oraz materiałów szkoleniowych i dydaktycznych w tym materiały pomocnicze i piśmienne zeszyt długopis teczka i wydanie każdemu z uczestników Projektu zeszytu teczki długopisu oraz materiałów z każdego warsztatu,realizacji poszczególnych zadań, w tym szkoleń kursów i warsztatów przez wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną i specjalistów w danej dziedzinie z uwzględnieniem specyfiki osób szkolonych koordynacji oraz nadzoru merytorycznego i metodycznego nad realizowanymi zadaniami, bieżącej współpracy z Zamawiającym w zakresie związanym z realizacją zamówienia,prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia w tym dokumentacji szkoleń kursów warsztatów ściśle wg wytycznych Zamawiającego, zapewnienia sal szkoleniowych dla potrzeb realizowanych szkoleń kursów i warsztatów zlokalizowanych w Wieruszowie odpowiednich dla pomieszczenia wszystkich uczestników w ilości odpowiadającej liczbie osób uczestniczących w Projekcie,zapewnienia i udostępnienia sprzętu dydaktycznego do prowadzenia zajęć w tym w szczególności rzutnik multimedialny minimum 1 sztuka flipchart minimum 1 sztuka laptop minimum 1 sztuka,zapewnienia materiałów szkoleniowych dydaktycznych pomocniczych i piśmiennych dla wszystkich uczestników szkoleń kursów i warsztatów w ilości odpowiadającej liczbie osób uczestniczących w Projekcie,zapewnienia wyżywienia w formie cateringu w formie przerwy kawowej dla wszystkich Uczestników szkoleń kursów i warsztatów w każdym dniu prowadzenia zajęć przy czym w ramach przerwy kawowej zapewnienie kawy herbaty ciasteczek wody cukru mleka i cytryny zaś obowiązek zapewnienia obiadu dotyczy wszystkich dni szkoleniowych z zajęciami minimum 6 godzinnymi,zakup 13 voucherów na samodzielny zakup usług społecznych na usługi kosmetyczne dla 13 Uczestników projektu,zapewnienia ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników szkoleń kursów i warsztatów w ilości odpowiadającej liczbie uczestników w Projekcie przeprowadzenia i sfinansowania badań sanitarno epidemiologicznych wraz z uzyskaniem książeczek Sanepidu dla 13 uczestników Projektu,wydania uczestnikom szkoleń kursów i warsztatów świadectw końcowych na zakończenie udziału w szkoleniach kursach warsztatach,wydania uczestnikom kursów skierowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zaświadczeń MEN na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Dz.U. nr 31 poz. 216 stosowania odpowiednich działań informacyjnych i promocyjnych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Zamawiającego,przekazania informacji o prowadzonych szkoleniach na stronie www.inwestycjawkardy.pl.UWAGA Zamawiający wskazuje że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia kursów zawodowych zgodnie ze zdiagnozowanym potencjałem i predyspozycjami dla 13 Uczestników Projektu. Kursy zawodowe muszą być prowadzone zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Szczegółowy zakres świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium w kwocie 1.700,00,- zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych ). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający wskazuje, że wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Bank PKO BP SA I 0/Wieruszów numer rachunku 46 1020 4564 0000 5102 0060 0619. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za zapłacone w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Opis sposobu realizacji usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mgops.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach