Przetargi.pl
usługa w zakresie prowadzenia Punktu Kasowego w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty ogłasza przetarg

 • Adres: 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2534000, 2534220 , fax. 42 2534250
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
  ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105 105
  91-222 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 2534000, 2534220, fax. 42 2534250
  REGON: 47094108100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługa w zakresie prowadzenia Punktu Kasowego w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest prowadzenie Punktu Kasowego - przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych w siedzibie Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, z siedzibą w Łodzi, przy ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)Nazwa: Usługi bankowe Kod: 66110000-4. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1)Przyjmowanie należności z tytułu zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz Zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy, w szczególności dla: podatku dochodowego,podatków pośrednich,podatku od spadków, darowizn i czynności cywilnoprawnych,innych zobowiązań podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, do których określenia lub poboru właściwym organem jest urząd skarbowy. 2)Przyjmowanie wpłat gotówkowych dokonanych przez pracowników urzędu realizujących zadania w zakresie egzekucji administracyjnej z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej. 3)Dokonywanie zwrotów nadpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z zeznań rocznych. 4)Dokonywanie zwrotów nadpłat podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczanych w formie karty podatkowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. 5)Dokonywanie zwrotów niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zgodnie z decyzją urzędu skarbowego. 6)Wykonawca nie będzie pobierał prowizji od osób dokonujących wpłat gotówkowych w placówce mającej siedzibę w urzędzie na następujące rachunki: nr 38101013710000552222000000 na zobowiązania podatkowe z tytułu podatku VAT, akcyzy i podatku od gier, nr 85101013710000552223000000 na zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,nr 88101013710000552221000000 na zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,nr 79101013710000552227000000 na pozostałe zobowiązania podatkowe z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych (karta podatkowa, czynności cywilnoprawne, spadki, darowizny i inne);nr 73101013710000552231000000 w zakresie przychodów budżetowych. 7)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji od podatników z tytułu wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego. 8)Wpłaty przyjęte w Punkcie Kasowym będą udostępnione Zamawiającemu najpóźniej w następnym dniu roboczym na jego rachunku prowadzonym w Narodowym Banku Polskim. 9)Obsługa, o której mowa w ust. 3 pkt 3-5 niniejszego Działu dotyczy wypłaty świadczeń pieniężnych ze środków Zamawiającego, które będą przekazywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie zapewniającym terminowe wypłaty. 10)Wykonawca dokonuje gotówkowych wypłat, o których mowa w ust. 3 pkt 3-5 niniejszego Działu, w oparciu o zbiorczą listę wypłat na dany dzień roboczy, przekazaną przez Zamawiającego nie później niż na dwa dni przed planowanym terminem wypłaty wraz z trzema egzemplarzami imiennych dowodów wypłaty (KW). Zbiorcza lista wypłat podpisana przez upoważnione osoby winna zawierać dane umożliwiające identyfikację podatnika. 11)Zamawiający powiadamia osoby, którym należne są zwroty nadpłat w podatkach o terminie odbioru gotówki z Punktu Kasowego. 12)Wykonawca dokonuje wypłaty gotówkowej po okazaniu przez podatnika dowodu tożsamości. Podatnik kwituje odbiór zwrotu kwoty na trzech egzemplarzach dowodu wypłaty, które przekazywane są:jeden egzemplarz podatnikowi,jeden egzemplarz Wykonawcy,jeden egzemplarz Zamawiającemu. 13)Po upływie terminu do realizacji zwrotu nadpłat podatkowych tj. 7 - go dnia roboczego po wyznaczonym terminie zwrotu, Wykonawca zwraca Zamawiającemu jeden egzemplarz dowodu wypłaty (KW) zwrotów zrealizowanych oraz trzy egzemplarze dowodów wypłaty nie zrealizowanych. Kwoty zwrotów nie podjętych w terminie przekazywane są indywidualnie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w ww. terminie. 14)Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu następnego dnia roboczego po dokonaniu operacji dowodu wpłaty wraz ze zbiorczym wydrukiem załączonych dowodów wpłat. 15)Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia przez Wykonawcę w Punkcie Kasowym usług bankowych i/lub płatniczych innych niż wymienione w ust. 3 pkt 1-5, jeżeli nie wpłyną one na czas obsługi podatników realizujących wpłaty. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zażądać zaniechania ich prowadzenia przez Wykonawcę. 16)Wykonawca dokonując rozliczeń finansowych ponad zakres wymieniony w ust. 3 pkt 1-5 niniejszego Działu ma prawo pobierać prowizję. 17)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości i numerów obsługiwanych rachunków bankowych. O powyższych zmianach Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie. 18)Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia Punktu Kasowego na własny koszt i ryzyko, w miejscu udostępnionym przez Zamawiającego. 19)Pomieszczenie zostanie udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego, na podstawie odrębnej umowy zawartej między stronami na czas świadczenia przedmiotowej usługi. 20)Pomieszczenie Punktu Kasowego o powierzchni użytkowej 10,3 m? zlokalizowane jest na parterze budynku urzędu. 21)W pomieszczeniu Punktu Kasowego Wykonawca ma obowiązek zastosować odpowiednie zabezpieczenie techniczne w celu zapewnienia ochrony zgromadzonych środków pieniężnych. 22)Pomieszczenie Punktu Kasowego zamykane jest na zamki mechaniczne. Klucze zapasowe do Punktu Kasowego przechowywane są w siedzibie Zamawiającego, na portierni, w zaplombowanym przez Wykonawcę woreczku. 23)Wykonawca zobowiązuje się, iż Punkt Kasowy czynny będzie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. w poniedziałek, środę, czwartek, piątek od godz. 8:00 do 16:00 oraz we wtorek od godz. 8:00 do godz. 18:00. 24)Wykonawca zobowiązuje się do zmiany lub wydłużenia godzin pracy Punktu Kasowego na wniosek Zamawiającego (m. in. z powodu zmiany czasu pracy urzędu skarbowego, wydłużonego czasu pracy w końcowym okresie składania zeznań rocznych, dni otwartych organizowanych w sobotę), bez dodatkowych opłat. W roku 2012 wymiar tego czasu wyniósł 12 godzin: 2 dni dodatkowego czasu pracy po 4 godziny - łącznie 8 godzin oraz 2 dni wydłużonego czasu pracy - łącznie 4 godziny. 25)Pracownik wykonujący obsługę kasową w imieniu Wykonawcy może przebywać w Punkcie Kasowym na pół godziny przed jego otwarciem oraz pół godziny po jego zamknięciu, zgodnie z godzinami pracy wymienionymi pkt 23. 26)Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi Punktu Kasowego na rzecz Zamawiającego przez minimum jednego pracownika. 27)Wykonawca zobowiązuje się wykonać na koszt własny podłączenie do istniejącej instalacji telefonicznej. 28)Zamawiający nie zapewnia wyposażenia Punktu Kasowego w sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne oraz dostępu do Internetu. Zainstalowane przez Wykonawcę urządzenia winny działać niezależnie od sieci komputerowej Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje udostępniania własnej sieci komputerowej Wykonawcy. 29)Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania na własny koszt atestowanego sejfu bądź atestowanej szafy przystosowanej do przechowywania środków pieniężnych. 30)Wykonawca zobowiązuje się - po uprzedniej akceptacji ze strony Zamawiającego - do oznakowania na własny koszt pomieszczenia Punktu Kasowego, ze wskazaniem nazwy podmiotu świadczącego obsługę kasową oraz godzin pracy Punktu Kasowego. 31)Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania każdorazowo akceptacji ze strony Zamawiającego, w przypadku gdy Wykonawca zamierza umieścić w Punkcie Kasowym ogłoszenie. Poprzez ogłoszenie należy rozumieć plakaty, banery, tablice informacyjne, pisma, ulotki, broszury itd. 32)Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania wszelkich prac adaptacyjnych (przyłącze internetowe, wyposażenie stanowiska kasowego) w terminie do dwóch dni liczonych od daty obowiązywania umowy. 33)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników w Punkcie Kasowym. 34)Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zgromadzone środki pieniężne oraz inne składniki majątkowe znajdujące się w Punkcie Kasowym. 35)Zamawiający zapewnia ochronę całego budynku w formie całodobowej ochrony fizycznej sprawowanej przez koncesjonowany podmiot oraz zastosowanie zabezpieczenia technicznego przy użyciu systemów kontroli i dozoru obiektu, tj. systemu monitoringu, systemu napadu i włamania, systemu przeciwpożarowego, systemu telewizji przemysłowej, systemu kontroli dostępu do pomieszczeń. Zamawiający nie zapewnia usługi konwojowania wartości pieniężnych. 36)Ubezpieczenie sprzętu, wyposażenia oraz innych składników majątkowych znajdujących się w Punkcie Kasowym należy do Wykonawcy. 37)Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów i zasad BHP, przepisów przeciwpożarowych i innych obowiązujących w siedzibie Zamawiającego. 38)Wykonawca zapewni wyposażenie Punktu Kasowego w druki dowodów wpłat niezbędnych do wykonywania usługi. 39)Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przy realizacji wpłat podatkowych reguł, wzorów i norm prawnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego (Dz. U. z 2008 r., Nr 236, poz. 1636). 40)Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usługi zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ i załącznikami do SIWZ oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, z ustawą o ochronie informacji niejawnych oraz ustawą Prawo bankowe i/lub ustawą o usługach płatniczych. 41)Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności i nie przekazywania osobom trzecim materiałów i informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy. 42)Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie urzędu i uwzględniania potrzeb innych użytkowników budynku. 43)Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostępu do pomieszczenia Punktu Kasowego podczas godzin jej otwarcia jak również poza godzinami, w przypadku gdy wystąpi zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego, stanu bezpieczeństwa obiektu lub konieczność przeprowadzenia przeglądów wymaganych przepisami prawa budowlanego, przepisami przeciwpożarowymi, dezynsekcji, deratyzacji itd
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.2usbaluty.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach