Przetargi.pl
Świadczenie usług szkoleniowych, hotelowo-restauracyjnych oraz zapewnienie sal wykładowych dla uczestników projektu Przepis na życiową szansę

Działdowska Agencja Rozwoju S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Wł. Jagiełły 15
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (023) 697 06 66 , fax. (023) 697 06 67
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
  ul. Wł. Jagiełły 15 15
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (023) 697 06 66, fax. (023) 697 06 67
  REGON: 13018077700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.darsa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług szkoleniowych, hotelowo-restauracyjnych oraz zapewnienie sal wykładowych dla uczestników projektu Przepis na życiową szansę
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług szkoleniowych, hotelowo-restauracyjnych oraz zapewnienie sal wykładowych dla uczestników projektu Przepis na życiową szansę realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, na podstawie umowy nr POKL.07.02.02-28-003/12-01
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.darsa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach