Przetargi.pl
Dzierżawa analizatorów: immunochemiczny i biochemiczny wraz z dostawą odczynników.

"Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, ul. Gołdapska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 5202543 , fax. 087 5202543 w. 319
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Olmedica" w Olecku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Gołdapska 1 1
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 5202543, fax. 087 5202543 w. 319
  REGON: 51955869000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego - Szpitalnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa analizatorów: immunochemiczny i biochemiczny wraz z dostawą odczynników.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa automatycznego aparatu do badań biochemicznych oraz aparatu do badań immunochemicznych, wraz z dostawami odczynników, kalibratorów, surowic kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384345805
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.olmedica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach