Przetargi.pl
Dostawa kiszonki z kukurydzy - część pierwsza

Nadleśnictwo Strzałowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-710 Piecki, Strzałowo 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7422211 , fax. 089 7421165
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Strzałowo
  Strzałowo 2 2
  11-710 Piecki, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7422211, fax. 089 7421165
  REGON: 51054971928111
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_strzalowo/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej PGL LP

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kiszonki z kukurydzy - część pierwsza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa kiszonki z kukurydzy w stałe miejsca dokarmiania zwierzyny łownej na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Strzałowo w ilości 70 ton Kiszonka z kukurydzy stanowiąca przedmiot dostawy powinno spełniać następujące warunki: -zgodne z Polską Normą i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 październik 1993r. (Dz. U. Nr 104 poz. 476,) z późniejszymi zmianami w sprawie najwyższych dopuszczalnych pozostałości w środkach spożywczych środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i transporcie roślin, -powinna posiadać charakterystyczny dla danego gatunku kształt, barwę, zapach i smak, - powinna być wolne od uszkodzeń spowodowanych przez szkodniki i choroby. Kiszonka musi być dostarczona w stałe miejsca dokarmiania na terenie OHZ Strzałowo uwzględniając poruszanie się nieutwardzonymi drogami leśnymi. Dostawy 2 razy w miesiącu po 11-13 ton w okresie od 01 lutego 2014 do końca marca 2014.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032112005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_strzalowo/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 15 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach