Przetargi.pl
Dostawa ziarna kukurydzy dla obwodów łowieckich Nr 268, 269 i 270 w Nadleśnictwie Nowe Ramuki

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowe Ramuki ogłasza przetarg

 • Adres: 10-687 Olsztyn, Nowy Ramuk 19
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5133825 , fax. 089 5133810
 • Data zamieszczenia: 2014-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Nowe Ramuki
  Nowy Ramuk 19 19
  10-687 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5133825, fax. 089 5133810
  REGON: 51002251500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_nowe_ramuki
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ziarna kukurydzy dla obwodów łowieckich Nr 268, 269 i 270 w Nadleśnictwie Nowe Ramuki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ziarna kukurydzy dla obwodów łowieckich Nr 268, 269 i 270 w Nadleśnictwie Nowe Ramuki w ilości 28 ton z przeznaczeniem na dokarmianie zwierzyny leśnej . 1. Wymagania: a/ ziarno kukurydzy powinno być suche nadające się do bezpośredniego skarmiania i dalszego przechowania w magazynie, b/ nie może zawierać zanieczyszczeń, domieszek nasion chwastów, c/ ziarno bez porażeń grzybowych i szkodników zbożowych. 2. Miejscem realizacji dostawy jest Nadleśnictwo Nowe Ramuki - magazyn Obwodu łowieckiego Nr 268, 269 w miejscowości Nowy Ramuk, 10-687 Olsztyn w ilości 14 ton, i magazyn Obwodu łowieckiego Nr 270 w miejscowości Miodówko, 11-034 Stawiguda w ilości 14 ton. Wykonawca dostarczy kukurydzę transportem z rozładunkiem pneumatycznym na własny koszt. 3. Strony dopuszczają odchylenie w dostawie o +/-10%. Wykonawca dostarczy kukurydzę transportem z rozładunkiem pneumatycznym na własny koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032112005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_nowe_ramuki/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach