Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Rozogi oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi

Gmina Rozogi ogłasza przetarg

 • Adres: 12-114 Rozogi, ul. 22 Lipca 22
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7226002 , fax. 089 7226055
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rozogi
  ul. 22 Lipca 22 22
  12-114 Rozogi, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7226002, fax. 089 7226055
  REGON: 00054100300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozogi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Rozogi oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238) dla potrzeb Gminy Rozogi oraz jednostek organizacyjnych Gminy Rozogi, tj. 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach, ul. 22 Lipca 22, 12 - 114 Rozogi 2. Przedszkole Samorządowe w Rozogach KRAINA UŚMIECHU, ul. Wielbarska 1, 12 - 114 Rozogi 3. Szkoła Podstawowa w Klonie, Klon 96, 12 - 114 Rozogi 4. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dąbrowach, Dąbrowy 238, 12 - 114 Rozogi 5. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rozogach, ul. 24 Stycznia 13, 12 - 114 Rozogi 6. Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli, ul. 22 Lipca 22, 12 - 114 Rozogi 7. Zespół Szkół w Rozogach, ul. 24 Stycznia 13, 12 - 114 Rozogi 8. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Plac Jana Pawła II 1, 12 - 114 Rozogi 9. Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach, Orzeszki 3, 12-114 Rozogi 10. Gminny Ośrodek Kultury, ul. Plac Jana Pawła II 1, 12 - 114 Rozogi 11. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 22 Lipca 22, 12 - 114 Rozogi Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.03.2014 r. do 31.12.2014 r. wynosi 547.369 kWh. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem określa szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) oraz projekt umowy (załącznik nr 5 do siwz) wraz z zał. nr 1 (wykaz obiektów zamawiającego objętych przedmiotem zamówienia) i nr 2 (pełnomocnictwo), stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 090000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rozogi-ug.bip-wm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach