Przetargi.pl
Świadczenie usług hotelarskich na rzecz pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 w ramach izolatorium.

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 427 357 , fax. 896 469 250
 • Data zamieszczenia: 2021-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna
  ul. Władysława Jagiełły 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 427 357, fax. 896 469 250
  REGON: 51139872500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług hotelarskich na rzecz pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 w ramach izolatorium.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Hotel zobowiązuje się w ramach przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej zapewnić osobom objętym opieką izolatorium, warunki określone w części III załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 965 z późn. zm.), tj.: 1) osobny pokój z wyposażeniem, w tym kompletem pościeli i ręczników dla każdej osoby przebywającej w pokoju, a także z węzłem sanitarnym wyposażonym w środki czystości; 2) wymianę pościeli i ręczników w trakcie pobytu osoby izolowanej poprzez dostarczenie kompletu do wymiany pod drzwi pokoju - w razie konieczności, ale nie rzadziej niż raz na tydzień; 3) trzy posiłki dziennie dostarczane pod drzwi pokoju, z uwzględnieniem koniecznej diety osoby izolowanej i kaloryczności posiłków z obowiązkiem pobierania próbek zgodnie z przepisami; 4) możliwość kontaktu bezpośredniego wyłącznie z personelem medycznym izolatorium i innymi osobami z obsługi izolatorium, wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej; 5) możliwość połączeń osób izolowanych z personelem medycznym izolatorium lub innymi osobami z obsługi izolatorium na odległość za pomocą systemów łączności (np. telefon, interkom); 6) dezynfekcje pomieszczeń po pobycie osoby izolowanej w zakresie dostosowanym do wymagań technicznym w obiekcie, z zachowaniem jednej doby przerwy pomiędzy pobytami kolejnych osób izolowanych, za odpłatnością za tę dobę, polegającą na : a) sprzątaniu pokoju i węzła sanitarnego wykorzystywanych przez osobę izolowaną, b) praniu ręczników, pościeli oraz kołdry i poduszki, c) dezynfekcji pokoju i węzła sanitarnego przy użyciu powszechnie dostępnych środków dezynfekujących, d) wietrzeniu pokoju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach