Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielbark

Gmina Wielbark ogłasza przetarg

 • Adres: 12-160 Wielbark, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 218 106 , fax. 896 218 106
 • Data zamieszczenia: 2021-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielbark
  ul. Grunwaldzka 2
  12-160 Wielbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 218 106, fax. 896 218 106
  REGON: 51074327800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wielbark.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielbark
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania pn. „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wielbark”. Zadanie polega na wykonaniu usługi odbioru zmieszanych i zbieranych selektywnie odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielbark oraz innymi przepisami prawa ustawowego i miejscowego z nieruchomości zamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Wielbark, odbiorze odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) oraz z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Wielbark i ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tj. do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, za pośrednictwem Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Trelkowie (gm. Szczytno). 2. Szczegółowy opis 1) Opis wykonania usług w zależności od rodzaju zabudowy: Zabudowa jednorodzinna: Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system workowo – pojemnikowy odbioru odpadów komunalnych. a) zmieszane odpady komunalne kod 20 03 01: Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki dostarcza Wykonawca w zależności od potrzeb mieszkańców i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Częstotliwość odbioru: - w okresie od 01 kwietnia do 30 września – co 2 tygodnie, - w okresie od 01 października do 30 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne: Selektywny odbiór odpadów komunalnych na terenie zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w systemie workowym. - kolor żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, wielomateriałowych oraz metalu; Częstotliwość odbioru: co 2 tygodnie - kolor niebieski - do gromadzenia odpadów z papieru; Częstotliwość odbioru: co dwa tygodnie - kolor zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła; Częstotliwość odbioru: co dwa tygodnie - kolor brązowy– do gromadzenia bioodpadów. Częstotliwość odbioru: - w okresie od 01 kwietnia do 30 września – co 2 tygodnie, - w okresie od 01 października do 30 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zabudowa wielorodzinna: Na terenie zabudowy wielorodzinnej obowiązywać będzie system workowo – pojemnikowy odbioru odpadów komunalnych. a) zmieszane odpady komunalne kod 20 03 01: Zmieszane odpady komunalne gromadzone będą w pojemnikach. Pojemniki dostarcza Wykonawca w zależności od potrzeb mieszkańców i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. Częstotliwość odbioru: - w okresie od 01 kwietnia do 30 września – raz w tygodniu, - w okresie od 01 października do 30 marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu. b) selektywnie zbierane odpady komunalne: Selektywny odbiór odpadów komunalnych na terenie zabudowy wielorodzinnej odbywać się będzie w systemie workowym. - kolor żółty - do gromadzenia tworzyw sztucznych, wielomateriałowych oraz metalu; Częstotliwość odbioru: co 2 tygodnie - kolor niebieski - do gromadzenia odpadów z papieru; Częstotliwość odbioru: co 2 tygodnie - kolor zielony - do gromadzenia odpadów ze szkła; Częstotliwość odbioru: co 2 tygodnie - kolor brązowy– do gromadzenia bioodpadów. Częstotliwość odbioru: - w okresie od 01 kwietnia do 30 września – raz w tygodniu, - w okresie od 01 października do 30marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu. Worki do selektywnej zbiórki zapewnia Wykonawca w ilości dostosowanej do rzeczywistej ilości odpadów powstających na nieruchomości. W dniu odbierania odpadów gromadzonych selektywnie, Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia właścicieli nieruchomości w worki w ilości i kolorze jakie aktualnie odebrał. Z zastrzeżeniem, że począwszy od 01 stycznia 2021 roku Wykonawca dostarczy komplet worków do każdej nieruchomości gromadzącej selektywnie odpady w systemie workowym. Zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna: a) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie się odbywać poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w ustalonych przez Zamawiającego z Wykonawcą terminach. Częstotliwość załadunku i wywozu - dwa razy w roku Poza terminem zbiórki w/w odpady dostarczane będą własnym transportem przez właściciela nieruchomości lub odpłatnie przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym telefonicznie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. b) popiół Odbiór popiołu będzie się odbywać w miejscowości Wielbark poprzez odbieranie wystawionych ww. odpadów przez właścicieli przed swoimi nieruchomościami w okresie od 1 października do 30 kwietnia w każdy ostatni piątek miesiąca. c) odpady niebezpieczne typu: - leki odbierane będą w punktach aptecznych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy). Pojemniki dostarcza Wykonawca w ilości - 2 sztuk. - baterie odbierane będą w punktach stacjonarnych (wykaz punktów zostanie przekazany Wykonawcy). Pojemniki na zużyte baterie, zaopatrzone w małe otwory wrzutowe, dostarcza Wykonawca w ilości 4 sztuk. Częstotliwość załadunku i wywozu - co najmniej 1 raz na 3 miesiące, lecz w sposób zapobiegający przepełnieniu i umożliwiający ciągłe dostarczenie i składowanie odpadów przez mieszkańców. 2) Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do objęcia systemem odbioru wszystkich nowych nieruchomości zgłaszanych przez Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia liczba nieruchomości zamieszkałych może się zmienić. 3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, za pośrednictwem Stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w Trelkowie. 4) Opróżnianie koszy ulicznych. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego opróżniania koszy ulicznych zlokalizowanych w miejscowości Wielbark w ilości 15 sztuk. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości koszy do opróżniania w trakcie realizacji zamówienia. 5) Uprzątanie wiat przystankowych. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania zimowego wiat i przystanków autobusowych w obrębie 3 m. a) Zakres prac: - sprzątanie ze śmieci wiat i przystanków autobusowych, - zamiatanie części utwardzonej przystanków (zatoki, wnętrze wiat), - odśnieżanie i zapobieganie gołoledzi na przystankach autobusowych i wiatach. b) Przystanki zlokalizowane są w miejscowościach: Sędrowo, Wielbark, Baranowo, Głuch, Jesionowiec, Kucbork, Wyżegi, Piwnice Wielkie, Szymanki, Przeździęk Wielki, Kołodziejowy Grąd, Zabiele, Wesołowo, Wesołówko, Róklas, Lejkowo, Łatana Wielka, Kipary, Zieleniec, Ciemna Dąbrowa, Lesiny Wielkie. c) Częstotliwość sprzątania przystanków – w Wielbarku codziennie w pozostałych miejscowościach raz na dwa tygodnie. 6) Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania w czystości parkingów gminnych przy punktach z tablicami informacyjnymi. a) Parkingi zlokalizowane są przy drogach gminnych: - 197024N – Ciemna Dąbrowa – dr. Powiatowa 1663N - 197027N – Łatana Wielka – Zieleniec - 197030N – dr. powiatowa 1669N – Ostrowy - 197061N – dr. powiatowa nr 1512N – Zieleniec – dr. powiatowa 1512N b) Częstotliwość sprzątania parkingów – raz na dwa tygodnie. 7) Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów. Do gromadzenia odpadów na terenie Gminy Wielbark służą: a) kosze uliczne o pojemności 35 l do 60 l b) pojemniki: - 120 l - 1100 l Do selektywnej zbiórki odpadów Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć : c) worki o minimalnej pojemności 35 litrów wykonane z folii polietylenowych o grubości dostosowanej do ilości odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. 8) Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie. Gmina Wielbark liczy 6 624 mieszkańców (stan na 06.10.2020r.), na której znajduje się ok. 1729 nieruchomości zlokalizowanych w 22 sołectwach. 8).1. Wykaz gospodarstw domowych, a tym samym miejsc gromadzenia odpadów przedstawia się następująco: Lp. Miejscowość, ulica Ilość gospodarstw domowych 1. Wielbark, ul. Śląska 4 2. Wielbark, ul. Kętrzyńskiego 90 3. Wielbark, ul. Studzienna 18 4. Wielbark, ul. Sprzymierzonych 9 5. Wielbark, ul. Jagiełły 59 6. Wielbark, ul. Mickiewicza 56 7. Wielbark, ul. 1 Maja 75 8 Wielbark, ul. 11 Listopada 41 9. Wielbark, ul. F. Nowowiejskiego 79 10. Wielbark, ul. Kopernika 117 11. Wielbark, ul. Czarnieckiego 52 12. Wielbark, ul. Polna 34 13. Wielbark, ul. Ogrodowa 10 14. Wielbark, ul. Nad Sawicą 12 15. Wielbark, ul. Kajki 19 16. Wielbark, ul. Plac Wojciecha 4 17. Wielbark, ul. Mazurska 19 18. Wielbark, ul. Warmińska 1 19. Wielbark, ul. Królowej Jadwigi 35 20. Wielbark, ul. Krótka 4 21. Wielbark, ul. Napoleońska 12 20. Wielbark , ul. Dworcowa 3 21. Wielbark, ul. Lipowa 11 22. Wielbark, ul. Grunwaldzka 18 23. Wielbark, ul. Chodkiewicza 36 24. Wielbark, ul. Bartniki 7 25. Wielbark, ul. Podmiejska 3 26. Wielbark, ul. Brzozowa 5 27. Wielbark, ul. Akacjowa 9 28. Wielbark, ul. Przemysłowa 3 29. Wielbark, ul. Stanisława Żółkiewskiego 1 30. Wielbark, ul. Emila Leyka 4 31. Wielbark, ul. Leśna 5 32. Wielbark, ul. Dębowa 2 33. Wielbark, ul. Sosnowa 2 34. Wielbark, ul. Świerkowa 3 35. Wielbark, ul. Nad Omulwią 7 36. Wielbark, ul. Katarzyny Piotrowicz 1 37. Lejkowo 32 38. Sędrowo 23 39. Lesiny Wielkie 33 40. Zapadki 7 41. Zieleniec 33 42. Zabiele 32 43. Wesołowo 50 44. Stachy 45 45. Róklas 9 46. Przeździęk Wielki 59 47. Przeździęk Mały 19 48. Ostrowy 7 49. Nowojowiec 17 50. Łysak 4 51. Łatana Mała 10 52. Łatana Wielka 17 53. Lesiny Małe 11 54. Maliniak 6 55. Olędry 13 56. Piwnice Wielkie 41 57. Szymanki 50 58. Wesołówko 24 59. Wyżegi 45 60. Jankowo 6 61. Ciemna Dąbrowa 30 62. Borki Wielbarskie 14 63. Głuch 21 64. Kipary 17 65. Jakubowy Borek 6 66. Baranowo 45 67. Jesionowiec 43 68. Kołodziejowy Grąd 19 69. Kucbork 71 Razem 1729 8).2. Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Wielbark w 2016 roku z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco: ▪ odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych - 441,200 Mg ▪ tworzywa sztuczne - 47,840 Mg ▪ papier i tektura - 2,880 Mg ▪ opakowania szklane - 95,800 Mg ▪ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 3,280 Mg ▪ odpady wielkogabarytowe - 1,040 Mg ▪ urządzenia zawierające freony - 3,240 Mg Łączna ilość odebranych odpadów - 595,28 Mg Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Wielbark w 2017 roku z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco: ▪ odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych - 508,840 Mg, ▪ tworzywa sztuczne - 60,960 Mg ▪ papier i tektura - 0,240 Mg ▪ opakowania szklane - 96,380 Mg ▪ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 3,740 Mg ▪ odpady wielkogabarytowe - 7,300 Mg ▪ urządzenia zawierające freony - 2,260 Mg ▪ zużyte opony - 2,760 Mg Łączna ilość odebranych odpadów - 682,48 Mg Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Wielbark w 2018 roku z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco: ▪ odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych - 535,090 Mg, ▪ tworzywa sztuczne - 64,040 Mg ▪ papier i tektura - 3,320 Mg ▪ opakowania szklane - 81,400 Mg ▪ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 34 - 0,120 Mg ▪ odpady wielkogabarytowe - 8,730 Mg ▪ urządzenia zawierające freony - 1,260 Mg ▪ zużyte opony - 0,420 Mg ▪ odpadowa papa - 2,200 Mg ▪ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne - 3,160 Mg Łączna ilość odebranych odpadów - 699,74 Mg Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Wielbark w 2019r. z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco: ▪ odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych - 504,960Mg, ▪ tworzywa sztuczne - 72,100 Mg ▪ papier i tektura - 5,540 Mg ▪ opakowania szklane - 113,64 Mg ▪ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne - 4,560 Mg ▪ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 34 - 0,520 Mg ▪ odpadowa papa - 10,480 Mg ▪ odpady wielkogabarytowe - 15,040 Mg ▪ urządzenia zawierające freony - 5,880 Mg ▪ zużyte opony - 18,280 Mg ▪ Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 - 27,440 Mg Łączna ilość odebranych odpadów - 778,44 Mg Ilość odpadów zebranych z terenu Gminy Wielbark w okresie od 01.01.2020r. do 30.09.2020r. z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco: ▪ odpady zmieszane pochodzące z gospodarstw domowych - 292,820 Mg, ▪ tworzywa sztuczne - 86,600 Mg ▪ papier i tektura - 18,000 Mg ▪ opakowania szklane - 109,96 Mg ▪ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające substancje niebezpieczne - 2,340 Mg ▪ zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 34 - 2,860 0Mg ▪ odpadowa papa - 1,260 Mg ▪ odpady wielkogabarytowe - 17,080 Mg ▪ urządzenia zawierające freony - 2,240 Mg ▪ zużyte opony - 4,920 Mg ▪ Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - 10,820 Mg inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 Łączna ilość odebranych odpadów - 548,900 Mg Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania od właściciela nieruchomości każdej ilości zebranych odpadów komunalnych, według frakcji: a) zmieszane odpady komunalne, b) szkło, c) papier , d) tworzywa sztuczne, opakowania z metali, opakowania wielomateriałowe, e) popiół, f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, g) odpady wielkogabarytowe, h) bioodpady Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w miesięcznych ratach w zależności od ilości zebranych odpadów w Mg. W okresie wykonywania przedmiotu zamówienia przewiduje się rozmieszczenie w poszczególnych gospodarstwach domowych pojemników 120 l w ilości 1710 szt. oraz 1100 l w ilości 13 sztuk. 8).3. Przykładowy harmonogram wywozu oraz orientacyjne długości tras przejazdowych Ulica/ wieś Poniedziałek Wielbark : ul. Polna, ul. Lipowa, ul.1 Maja, ul. Mickiewicza, ul. Leśna, ul. Dębowa, ul. Świerkowa, ul. Sosnowa, ul. Sprzymierzonych, ul. Bartniki, ul. Stanisława Żółkiewskiego, ul. Katarzyny Piotrowicz, miejscowości : Piwnice Wielkie, Wyżegi PGR, Wyżegi, Baranowo, Przeździęk Mały, Przeździęk Wielki, długość trasy: ok. 54 km miejscowości wraz z zabudową kolonijną: Nowojowiec, Maliniak, Zieleniec (zabudowa kolonijna) Lesiny Wielkie (zabudowa kolonijna), Lesiny Małe, Zapadki, Ostrowy, Olędry, Łatana Wielka (zabudowa kolonijna) Sędrowo (zabudowa kolonijna),Wielbark: ul. Przemysłowa, ul. Mickiewicza od nr 24 - 49, ul. Polna nr 25,ul. Brzozowa, ul. Akacjowa. długość trasy: ok. 80 km Wtorek Wielbark : ul. Jagiełły, ul. Ogrodowa, ul. Studzienna, ul. Kopernika, ul. Grunwaldzka miejscowości: Szymanki, Kucbork, Głuch, Wesołówek, Wesołowo, Jankowo, Róklas długość trasy: ok. 44 km zabudowa kolonijna miejscowości: Szymanki, Kucbork, Głuch, Wesołówek, Wesołowo, Jankowo, Róklas długość trasy: ok. 56 km Środa Wielbark: ul. Nowowiejskiego, ul. Kajki, ul. Dworcowa, ul. Nad Sawicą, ul. Czarnieckiego, ul. Kopernika miejscowości: Ciemna Dąbrowa, Zabiele, Jesionowiec, Kołodziejowy Grąd długość trasy: ok. 44 km zabudowa kolonijna miejscowości: Piwnice Wielkie, Wyżegi, Baranowo, Przeździęk Wielki, Przeździęk Mały, długość trasy: ok. 60 km Czwartek Wielbark: ul. 11-go Listopada, ul. Kopernika- główna, ul. Napoleońska, ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka miejscowości: Stachy, Borki Wielbarskie, Lejkowo, Zieleniec, Lesiny Wielkie, Kipary, Sędrowo długość trasy: ok. 64 km miejscowości: Łysak, Jakubowy Borek zabudowa kolonijna miejscowości: Zabiele, Jesionowiec, Ciemna Dąbrowa, Kołodziejowy Grąd długość trasy: ok. 50 km Piątek Wielbark: ul. Kętrzyńskiego, ul. Mazurska , ul. Warmińska, ul. Podmiejska, ul. Nad Omulwią, ul. Emila Leyka, ul. Śląska długość trasy: ok. 10 km 9) Transport Odpadów 1. Wielkość i rodzaj samochodów odbierających odpady należy dostosować do rodzaju odbieranych odpadów oraz terenu, z którego będą one odbierane. 2. Wykonawca przed złożeniem oferty, ma obowiązek zapoznać się z terenem, na którym działalność będzie prowadzona. 3. Zamawiający nie dopuszcza odbierania odpadów komunalnych zleconych przez Zamawiającego wspólnie z jakimikolwiek innymi odpadami pochodzącymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych lub z innych gmin. 4. Wykonawca zdaje odpady do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, za pośrednictwem Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych w Trelkowie. 5. Fakt ten udokumentowany zostanie poprzez przedstawienie Zamawiającemu raz w miesiącu dokumentów potwierdzających odebranie odpadów. Karta przekazania odpadów przedkładana będzie w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Zagospodarowanie odpadów nie stanowi przedmiotu umowy. 10) Do obowiązków Wykonawcy w szczególności należy: 1) wykonywanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz przepisami miejscowymi w tym: Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielbark a także innymi przepisami prawa; 2) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, w tym sporządzanie rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9n ust. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sposób i terminach tam określonych; 3) przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów zawierających informację o: a) ilości odebranych odpadów zmieszanych (Mg), b) ilości odebranych odpadów papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury (Mg), c) ilości odebranych odpadów szkła, opakowań ze szkła ( Mg ), d) ilości odebranych odpadów z tworzyw sztucznych w tym metali oraz opakowań wielomateriałowych ( Mg ), e) ilości odebranych bioodpadów ( Mg ), f) ilości odebranych odpadów wielkogabarytowych ( Mg ), g) ilości odebranych odpadów popiołu ( Mg ), h) innych odebranych i zebranych odpadach w ciągu danego miesiąca ( Mg ), i) nieruchomości, które gromadzą odpady w sposób zmieszany. 4) przekazywanie Zamawiającemu na bieżąco wykazu nieruchomości, od których odebrane zostały odpady selektywnie zebrane poza harmonogramem. Wykaz ten powinien zawierać adres nieruchomości oraz częstotliwość i rodzaj odebranych odpadów. 11) Obowiązki Wykonawcy w zakresie wymagań dotyczących pojemników na odpady komunalne zmieszane: 1) Pojemniki dostarcza Wykonawca w zależności od potrzeb mieszkańców i ustawi je w miejscach wskazanych przez właścicieli nieruchomości. 2) odstawienia opróżnionego ze wszystkich odpadów pojemnika na miejsce jego posadowienia. 12) Obowiązki Wykonawcy w zakresie wymagań dotyczących worków na odpady komunalne zbierane selektywnie i odbierane bezpośrednio z nieruchomości: 1) zaopatrywania właścicieli nieruchomości w worki na odpady zbierane selektywnie, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne w tym opakowania PET, opakowania wielomateriałowe i metale, bioodpady, na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielbark; 2) worki powinny być wykonane: a) materiał – folia polietylenowa LDPE, półprzezroczysta, o grubości zapewniającej wytrzymałość worków dla odpowiedniej frakcji odpadów, b) worki przeznaczone na bioodpady powinny być dodatkowo wykonane z materiałów ulegających biodegradacji. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia atestu potwierdzającego wykonanie worków z materiałów biodegradowalnych, c) wielkość worków – 60 L, 120L, 3) wyposażenia każdorazowo w dniu odbierania odpadów, właścicieli nieruchomości, od których odbierane są odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, w żółte, zielone, niebieskie, brązowe, w ilości i kolorze jakie aktualnie zostały odebrane; 4) worki na odpady komunalne zbierane selektywnie przekazywane przez Wykonawcę właścicielom nieruchomości, winny być oznakowane w logo firmy oraz zawierać informację o sposobie korzystania z nich; 5) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości gromadzi odpady w sposób niewłaściwy, Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru tych odpadów do niezwłocznego poinformowania właściciela nieruchomości o nieprawidłowym gromadzeniu odpadów, w zakresie selektywnej zbiórki, a zgromadzone odpady przyjąć jako zmieszane odpady komunalne według harmonogramu odbioru odpadów zmieszanych. Zamawiającemu Wykonawca przekaże każdorazowo materiał dowodowy jednoznacznie identyfikujący nieruchomość (np. zdjęcie) z informacją w jakim dniu doszło do powyższego ustalenia; 6) przekazywania na bieżąco Zamawiającemu informacji o zniszczonych, uszkodzonych przez osoby trzecie pojemnikach wraz z dokumentacją fotograficzną oraz notatką zawierającą rodzaj pojemnika, lokalizację, datę stwierdzenia zniszczenia, uszkodzenia pojemnika. 13) Obowiązki w zakresie dotyczącym harmonogramu wywozu odpadów komunalnych: 1) Wykonawca usługi najpóźniej na dwa tygodnie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia sporządzi harmonogram odbioru odpadów, w tym również odpadów wielkogabarytowych na okres obowiązywania umowy, który zapewni regularność i powtarzalność odbierania odpadów. Harmonogram podlega akceptacji przez Zamawiającego. 2) wszelkie zmiany harmonogramu wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian jednorazowych wynikających z nadzwyczajnych sytuacji, np. powódź, gwałtowne opady śniegu, nieprzejezdna droga, dni ustawowo wolne. We wszystkich przypadkach zmiana harmonogramu nastąpi po, co najmniej ustnym, uzgodnieniu między stronami. Zmiana harmonogramu nie stanowi zmiany umowy; 3) w ciągu 7 dni od zatwierdzenia harmonogramu odbioru odpadów przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt wykona i przekaże właścicielom nieruchomości kopię zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu odbioru odpadów; 4) nieodebranie odpadów przez Wykonawcę, zgodnie z harmonogramem, skutkuje obowiązkiem dokonania takiego odbioru najpóźniej w ciągu 2 dni dnia następnego od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego. 14) Obowiązki w zakresie ilości odbieranych odpadów komunalnych: 1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi z zachowaniem należytej staranności, odpowiada za przebieg oraz terminowe zgodne z harmonogramem wykonanie usługi zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) odpady komunalne zmieszane będą odbierane w każdej ilości zebranej do pojemnika przez właściciela nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Wielbark wypełniającego obowiązki związane z wnoszeniem opłaty za odbiór odpadów, z zastrzeżeniem pkt 4; 3) odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki będą odbierane w każdej ilości zebranej do worka przez właściciela nieruchomości znajdującej się na terenie miasta i gminy Wielbark, wypełniającego obowiązki związane z wnoszeniem opłaty za odbiór odpadów; 4) w przypadku gdy incydentalnie na nieruchomościach zamieszkałych odpady zmieszane nie pomieszczą się w pojemniku i zostaną dodatkowo wystawione w zamkniętych workach, Wykonawca ma obowiązek zabrania również tych odpadów. W przypadku systematycznego co najmniej 3 krotnego udokumentowanego przepełniania pojemników, Wykonawca o tym fakcie powiadamia Zamawiającego na piśmie, w celu sprawdzenia czy ilość pojemników na tej posesji nie jest zbyt mała; 5) należy przewidzieć zwiększoną częstotliwość odbioru odpadów i związanej z tym wzmożonej produkcji odpadów w okresach świąt kościelnych i państwowych jak również długich weekendów oraz imprez okolicznościowych; 6) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przy użyciu odpowiedniej ilości pojazdów pozwalających na jej wykonanie w terminach określonych w harmonogramie i w godzinach od 600 – do godz. 2000; 7) w przypadku nie odebrania opadów przez Wykonawcę w ostatnim czasie trwania umowy z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, skutkuje koniecznością takiego odbioru najpóźniej w ciągu 2 dni od otrzymania zawiadomienia e-mailem od Zamawiającego po zakończeniu umowy; 8) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających prawidłowe wykonanie usług w przypadku ich zajścia; 9)Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o awarii pojazdu do odbioru odpadów komunalnych i zastąpienie go nowym spełniającym wymagania niniejszego przedmiotu zamówienia oraz przekazanie numeru rejestracyjnego i marki pojazdu zastępczego. 15) Obowiązki Wykonawcy w zakresie transportu odpadów komunalnych: 1) Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości: a) zakazuje się mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, jednakże Zamawiający dopuszcza zbiórkę odpadów gromadzonych w sposób selektywny w workach w ramach jednej jednostki transportowej; b) dopuszcza się odbieranie, w wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego odpadów, poza ustalonym harmonogramem, jeżeli odpady te zostaną zebrane i zgromadzone na nieruchomości w terminach innych niż przewiduje termin ich odbioru, a zagraża to bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców; c) w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń Wykonawca zobowiązany będzie do: - zapewnienia zabezpieczenia pojazdów i urządzeń przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku, a także transportu, - opróżniania pojazdów z odpadów i parkowania tych pojazdów na terenie bazy magazynowo – transportowej na koniec każdego dnia roboczego. 16) Inne obowiązki Wykonawcy: 1) Wykonywanie przedmiotu umowy w sposób fachowy, niepowodujący niepotrzebnych przeszkód oraz ograniczający niedogodności dla mieszkańców gminy Wielbark do niezbędnego minimum; 2) zapewnienie przez cały czas trwania umowy dostatecznej ilości środków technicznych, gwarantujących bezawaryjne, terminowe i jakościowe wykonanie zakresu rzeczowego usługi, w ilości co najmniej takiej, jak w złożonej w postępowaniu przetargowym ofercie; 3) porządkowanie terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu; 4) garażowanie pojazdów do realizacji przedmiotu zamówienia wyłącznie na terenie posiadanej bazy transportowej; 5) zapewnienie aby pojazdy do realizacji przedmiotu zamówienia były trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 6) wyposażenie własnych pracowników zajmujących się wywozem odpadów w odzież ochronną z widocznym logo firmy; 7) dokonywanie odbioru i transportu odpadów, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów zbiórki odpadów komunalnych będzie utrudniony z powodu prowadzonych remontów dróg, dojazdów itp. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy; 8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za należyte wykonanie powierzonych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; 9) okazanie na żądanie Zamawiającego wszelkich dokumentów potwierdzających wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami i przepisami prawa; 10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody na mieniu i zdrowiu osób trzecich, powstałe podczas i w związku z realizacją przedmiotu umowy; 11) niezwłoczne poinformowanie Zamawiającego o zdarzeniach, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację zamówienia, w szczególności w sytuacjach konfliktowych oraz mających wpływ na wizerunek Zamawiającego; 12) umożliwienie pracownikom Zamawiającego lub osobom upoważnionym przez Zamawiającego, przeprowadzenia kontroli pojazdów odbierających odpady; 13) posiadanie na wszystkich wykorzystywanych do świadczenia usługi pojazdach łączności o takich parametrach technicznych, które będą zapewniały kontakt z Zamawiającym; 14) dostarczenia na żądanie Zamawiającego karty wydruku z dowolnie zadanego okresu dla wybranego pojazdu bądź grupy pojazdów, umożliwiającej weryfikację poprawności świadczenia przedmiotu niniejszego zamówienia; 3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, przez cały okres obowiązywania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy. W przypadku konieczności kontynuacji ubezpieczenia zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu bez odrębnego wezwania dokumentu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach