Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej Piwnice Wielkie -Wielbark

Gmina Wielbark ogłasza przetarg

 • Adres: 12-160 Wielbark, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 218 106 , fax. 896 218 106
 • Data zamieszczenia: 2021-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wielbark
  ul. Grunwaldzka 2
  12-160 Wielbark, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 218 106, fax. 896 218 106
  REGON: 51074327800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wielbark.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej Piwnice Wielkie -Wielbark
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej (Zadanie nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 7 do Zaproszenia do negocjacji), zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) geodezyjne wytyczenie przebiegu sieci, 2) budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 2338 m w tym: a) PVC, PN10, śr. 90mm o długości łącznej 10 m, b) PVC, PN10, śr. 160mm o długości łącznej 2230 m, c) PE100, PN10, SDR 13,6, śr. 160mm o długości łącznej 98 m, d) hydranty pożarowe nadziemne – 2szt, e) zasuwy żeliwne z uszczelnieniem miękkim, z obudową na rurociągach PVC o śr. nominalnej 80mm - 2szt, f) zasuwy żeliwne z uszczelnieniem miękkim, z obudową na rurociągach PVC o śr. nominalnej 150mm - 4szt, 3) wybudowaniu przyłączy wodociągowych z rur: a) PE100, PN10, SDR 17, śr. 40mm o długości 75 m 4) wykonie przewiertów pod rzeką Omulew z rur: a) PE100, SDR 11, śr: 250x22,7mm o długości 80 m 5) wykonanie przewiertu pod drogą powiatową z rur o śr. 250mm(273,1x7,1) o długości 17m 6) wykonanie zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, 7) wytyczenie trasy rurociągów, 8) wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem, 9) przygotowanie podłoża dla ułożenia rurociągów, 10) dostawę materiałów, 11) odtworzenie nawierzchni dróg i poboczy, 12) obsianie nasionami traw przejść przez łąki i pastwiska, 13) wykonanie pomiarów powykonawczych wykonanej infrastruktury, 14) wykonanie prób szczelności, 15) jednokrotne płukanie sieci, 16) dezynfekcja sieci, 17) wykonanie obsypki, ułożenie taśmy z wkładką metalową, i zasypanie wykopów, 18) uporządkowanie terenu, odtworzenie nawierzchni, naziemne oznakowanie przebiegu sieci, wywóz odpadów, przekazanie instalacji do użytku, 19) wykonanie połączenia z istniejącą siecią wodociągową, 20) wykonanie badań wody i przedstawienie protokołów badań wody do Zamawiającego 2. Przy wyliczeniu ceny ryczałtowej należy uwzględnić obsługę geodezyjną oraz wszelkie opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach