Przetargi.pl
DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ NIEZBĘDNYCH DO PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 642 98 89 , fax. 89 642 98 85
 • Data zamieszczenia: 2021-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie
  ul. Jana III Sobieskiego 5
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 642 98 89, fax. 89 642 98 85
  REGON: 51082709300000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ NIEZBĘDNYCH DO PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę środków ochrony osobistej niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19, w tym: 1) Część 1- Dostawa maseczek jednorazowych; 2) Część 2- Dostawa maseczek bawełnianych; 3) Część 3- Dostawa osłon twarzy; 4) Część 4- Dostawa dozowników automatycznych; 5) Część 5- Dostawa sterylizatorów powietrza. 2. Szczegółowy opis części zamówienia znajduje się w § 18 SIWZ. 3. Miejsce dostawy- siedziba Zamawiającego. 4. Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty transportu oraz wnieść we własnym zakresie i na własny koszt cały dostarczony asortyment. 5. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie gorszych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach