Przetargi.pl
Usługa polegająca na organizacji operacji pn. „Technika i technologie w systemie precyzyjnego rolnictwa ” realizowanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wybór operacji, które będą organizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-356 Olsztyn, Jagiellońska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 357 684 , fax. 895 357 684
 • Data zamieszczenia: 2020-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
  Jagiellońska 91
  10-356 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 357 684, fax. 895 357 684
  REGON: 51965302200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.w-modr.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na organizacji operacji pn. „Technika i technologie w systemie precyzyjnego rolnictwa ” realizowanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wybór operacji, które będą organizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021 w zakresie SIR.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegającą na organizacji operacji pn. „Technika i technologie w systemie precyzyjnego rolnictwa” realizowanej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na wybór operacji, które będą organizowane w 2020 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2019-2020 w zakresie SIR. Liczba uczestników: 150 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące, 00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Olsztynie 72 1130 1189 0025 0151 0420 0004 Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie podając w tytule przelewu: „Wadium – nr sprawy SZP.260.10.20” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach