Przetargi.pl
świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach konferencji szkoleniowej dla komendantów straży gminnych i miejskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 10575 Olsztyn, Al. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 232 779 , fax. 895 232 779
 • Data zamieszczenia: 2017-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
  Al. Marszałka J. Piłsudskiego 42560
  10575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 232 779, fax. 895 232 779
  REGON: 51431900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach konferencji szkoleniowej dla komendantów straży gminnych i miejskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej w ramach konferencji szkoleniowej dla komendantów straży gminnych i miejskich działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, odbywającej się w dniach 16-17 marca 2017 roku. 2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 1) zapewnienia w obiekcie hotelowym (przez obiekt hotelowy rozumie się hotel lub pensjonat) następujących rodzajów pokoi dla maksymalnej liczby 40 uczestników odprawy: a) 8 pokoi jednoosobowych, b) 16 pokoi dwuosobowych (z odrębnymi łóżkami), 2) zapewnienia dla uczestników szkolenia pokoi w hotelu lub pensjonacie, dla których nadana została kategoria co najmniej *** zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169), posiadających między innymi TV, bezpłatny dostęp do internetu oraz łazienkę wyposażoną w umywalkę, toaletę, wannę lub prysznic, 3) zapewnienia w pierwszym i drugim dniu szkolenia sali konferencyjnej (szkoleniowej) w obiekcie hotelowym, w którym znajdują się pokoje przeznaczone dla uczestników szkolenia, mogącej pomieścić minimum 40 osób, posiadającej warunki do skorzystania z przerw kawowych, sala musi być wyposażona w instalację elektryczną przeznaczoną do pracy ze sprzętem komputerowym, krzesła i stoły na minimum 40 osób, flipchart, ekran i rzutnik multimedialny z możliwością podłączenia go do notebooka, nagłośnienie, 4) zapewnienia nieodpłatnych miejsc parkingowych dla osób uczestniczących w szkoleniu w obiekcie hotelowym, w którym będą znajdowały się pokoje uczestników szkolenia, 5) zapewnienia możliwości bezpłatnego korzystania przez uczestników szkolenia z wyposażenia hotelu, tj. basenu i/lub sauny – dotyczy hotelu wyposażonego w basen i/lub saunę, 6) zapewnienia następującego wyżywienia: a) obiad dla 40 osób w pierwszym dniu szkolenia podany w formie szwedzkiego bufetu, składający się co najmniej z dwóch zestawów dań gorących do wyboru (zestaw = zupa + drugie danie + surówka), deseru, owoców, napojów gazowanych i niegazowanych, b) kolacja dla 40 osób w pierwszym dniu szkolenia podana w formie szwedzkiego bufetu, c) śniadanie dla 40 osób w drugim dniu szkolenia podane w formie szwedzkiego bufetu, d) obiad dla 40 osób w drugim dniu szkolenia podany w formie szwedzkiego bufetu, składający się co najmniej z dwóch zestawów dań gorących do wyboru (zestaw = zupa + drugie danie + surówka), deseru, owoców, napojów gazowanych i niegazowanych, e) serwis kawowy w pierwszym dniu szkolenia podany w czasie trwania dwóch przerw dla maksymalnej liczby 40 osób, obejmujący co najmniej: kawę, wrzątek, herbatę, cukier, słodzik, cytrynę, mleko, ciastka kruche mix, rogaliki, wodę gazowaną i niegazowaną, dwa rodzaje soków, f) serwis kawowy w drugim dniu szkolenia podany w czasie trwania jednej przerwy dla maksymalnej liczby 40 osób, obejmujący co najmniej: kawę, wrzątek, herbatę, cukier, słodzik, cytrynę, mleko, ciastka kruche mix, rogaliki, wodę gazowaną i niegazowaną, dwa rodzaje soków, 7) zapewnienia pokoi w obiekcie hotelowym położonym w Olsztynie lub maksymalnie w promieniu 40 km od granic administracyjnych miasta Olsztyna w województwie warmińsko-mazurskim (liczy się wskazanie kilometrów na liczniku pojazdu). 3. Podana ilość uczestników szkolenia stanowi maksymalny poziom zamówienia, zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby uczestników o maksymalnie 20%, a wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. 4. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w zaproponowanym przez wykonawcę obiekcie hotelowym celem weryfikacji oferty w zakresie jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia, a także pod kątem zabezpieczenia medycznego i sanitarno-epidemiologicznego. 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.): 1) osoby wykonujące czynności kelnera obejmujące: serwowanie posiłków i napojów, zastawianie stołu czystymi obrusami, sztućcami, naczyniami i szkłem, witanie klientów, przynoszenie menu i karty napojów, doradzanie klientom przy wyborze posiłków i napojów, przyjmowanie zamówień na posiłki i napoje oraz przekazywanie ich do kuchni lub do baru, serwowanie posiłków i napojów klientom do stołów, sprzątanie stołów, wystawianie rachunków, przyjmowanie płatności, obsługiwanie urządzeń płatniczych i kasy fiskalnej, wykonywanie innych zadań pokrewnych, 2) osoby wykonujące czynności kucharza obejmujące: planowanie, przygotowywanie i gotowanie posiłków w hotelu, planowanie, nadzorowanie i koordynowanie pracy w kuchni, kontrolowanie jakości żywności, ważenie, mierzenie i mieszanie składników zgodnie z przepisami lub własnym uznaniem, użytkowanie urządzeń i sprzętu kuchennego, regulowanie temperatury piekarników, rusztów, opiekaczy i innych sprzętów służących do gotowania, kontrolowanie i sprzątanie kuchni, wyposażenia kuchennego, miejsc przeznaczonych dla gości, itp. w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny, wykonywanie innych zadań pokrewnych, 3) osoby wykonujące czynności recepcjonisty hotelowego obejmujące: rejestrowanie gości, przydzielanie pokoi, wydawanie kluczy, udzielanie informacji o usługach oferowanych w hotelu, dokonywanie rezerwacji, prowadzenie rejestru pokoi dostępnych dla gości, informowanie gości o kosztach pobytu i przyjmowanie płatności, reagowanie na skargi gości oraz zgodnie z zapotrzebowaniem, organizowanie obsługi pokojowej lub obsługi technicznej, kontaktowanie się z pracownikami obsługi pokojowej lub technicznej w sprawach zgłaszanych przez gości hotelowych, obciążanie i kontrolowanie rachunków gości za pomocą systemów komputerowych lub ręcznie, przyjmowanie i przekazywanie gościom wiadomości osobiście lub telefonicznie, weryfikację rachunków wystawianych gościom opuszczającym hotel i przyjmowanie płatności, wykonywanie innych zadań pokrewnych. 6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach