Przetargi.pl
Organizacja szkolenia pt. „Technologia pozasezonowej produkcji materiału obsadowego okonia europejskiego w kontekście dywersyfikacji akwakultury” w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20

UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 10-719 Olsztyn, Oczapowskiego 2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE
  Oczapowskiego 2
  10-719 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510884205
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja szkolenia pt. „Technologia pozasezonowej produkcji materiału obsadowego okonia europejskiego w kontekście dywersyfikacji akwakultury” w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na organizacji szkolenia pt. „Technologia pozasezonowej produkcji materiału obsadowego okonia europejskiego w kontekście dywersyfikacji akwakultury” w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ oraz Załączniku nr 4 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 Pzp, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne, normy określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych norm, certyfikatów, ocen technicznych, aprobat i specyfikacji technicznych..4. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań, w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2021 r., poz. 1162, t.j.) wszystkich pracowników, którzy przy realizacji usług opisanych w SWZ będą wykonywały czynności w zakresie: obsługiwania gości hotelowych podczas ich przyjazdu, wyjazdu i pobytu w hotelu; przyjmowania rezerwacji, zakwaterowania, wykonujących drobne zlecenia gości hotelu; pracujących na recepcji hotelowej; wykonujących drobne prace porządkowe w hotelu, utrzymania czystości w pokojach hotelowych, serwowania potraw i napojów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach