Przetargi.pl
Dostawa paliw silnikowych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, Kamionek
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896243388 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-10-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. z o.o.
  Kamionek 25
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896243388, fax. -
  REGON: 386182246
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw silnikowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw silnikowych do pojazdów służbowych będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp. zo.o. w okresie od 23.09.2021r. do 22.09.2022r. ze stacji paliw w asortymencie: a) olej napędowy standardowy około 50.000,00 litrów; b) olej napędowy zimowy o polepszonych parametrach niskotemperaturowych około 10.000,00 litrów Oferowane paliwa muszą spełniać obowiązujące normy jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1680); W zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnych rodzajów paliw. Zamawiający zastrzega sobie prawo niezrealizowania przedmiotu umowy w ilości i zakresie określonym jak wyżej, stosownie do rzeczywistych potrzeb, przy zachowaniu stałego upustu Wykonawcy. Z tytułu nie zrealizowania podanych przez Zamawiającego ilości paliwa Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie. Dopuszcza się możliwość tankowania paliw do kanistrów Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę ilości oraz marek pojazdów objętych dostawą paliw, wynikającą z prowadzonej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamionku Sp.z o.o. Miejscem tankowania będzie wskazana w ofercie Wykonawcy stacja paliw zlokalizowana w odległości nie większej niż 20 km od adresu siedziby Zamawiającego .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach