Przetargi.pl
świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla Polskiego FADN

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-002 Warszawa, ul. Świętokrzyska 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 50 54 444 , fax. 022 8271960
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Świętokrzyska 20 20
  00-002 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 50 54 444, fax. 022 8271960
  REGON: 00008049900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ierigz.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowy instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej dla Polskiego FADN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej (z dostępem do Internetu) dla 100 uczestników warsztatów szkoleniowo - organizacyjnych Polskiego FADN oraz zadania badawczego 4703 programu wieloletniego. 3.1.1. Miejsce świadczenia usług - w obrębie województwa wielkopolskiego. 3.1.2. Pokoje hotelowe, restauracja i sala konferencyjna muszą znajdować się na terenie tego samego obiektu. Niedopuszczalne jest serwowanie posiłków w pomieszczeniach, w których będą odbywały się zajęcia. 3.1.3. Organizowane przez Instytut warsztaty mogą odbyć się w dniach 03 - 07.10. 2011 r. lub 10 - 14.10.2011 r. ( zaoferowany termin nie będzie podlegał ocenie). Pierwszego dnia pobytu (3 lub10 października) od obiadu i ostatniego dnia pobytu (7 lub 14 października) z obiadem włącznie. 3.1.4. Ostateczna liczba uczestników zostanie podana przez Zamawiającego na 5 dni przed terminem warsztatów. 3.1.5. Ostateczne całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ceną pobytu za 1 osobę określoną w ofercie Wykonawcy, zostanie ustalone na podstawie liczby uczestników warsztatów, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy na 5 dni przed rozpoczęciem warsztatów. Podana liczba uczestników będzie podstawą do wystawienia faktury VAT. 3.1.6. Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty zaliczki na poczet umowy w wysokości 30% wartości umowy brutto na 30 dni przed terminem warsztatów. 3.2. Zakwaterowanie: 3.2.1. We własnej bazie hotelowej Wykonawcy w pokojach z łazienkami wyposażonymi w TV i dostęp do Internetu: a/ 12 pokoi 1-osobowych, b/ 45 pokoi 2-osobowych z pojedynczymi łóżkami (w tym 1 pokój rezerwowy). 3.3. Wyżywienie: 3.3.1. Wykonawca zapewni: a/ śniadania dla 100 osób w cenie pokoi - standardowy szwedzki stół, b/ 5 obiadów dla 100 osób - dowolna zupa, drugie danie - mięsne/rybne, deser, kompot, kawa lub herbata do wyboru, możliwość zgłoszenia kilku porcji dla dietetyków, c/ 3 kolacje standardowe dla 100 osób - standardowy stół szwedzki (bez ciepłych dań), d/ 1 kolacja uroczysta dla 100 osób - max. cena do 100,00 zł/osobę (dwa dania ciepłe, półmiski: wędlin, rybne, serów twardych i sałatek, ciasto i owoce, zimne napoje, kawa i herbata wg życzenia oraz 500 ml wina na osobę), e/ 8 serwisów kawowych (w poniedziałek i piątek po jednym, a w pozostałe dni dwa serwisy - przed i po południu) - kawa, herbata, cukier, mleko do kawy, woda z cytryną w dzbankach oraz kruche ciasteczka, f/ codziennie podczas zajęć przedpołudniowych 1 butelka i popołudniowych 1 butelka wody mineralnej o pojemności 0,5 l (gazowana i niegazowana) dla każdego uczestnika warsztatów (200 butelek dziennie). Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji menu, nie później niż na pięć dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatów. 3.4. Sala konferencyjna: 3.4.1. Wykonawca zapewni wyposażenie sali konferencyjnej w stoły i krzesła (w dowolnym ustawieniu, jednak z widokiem na ekran) dla 100 osób (w tym dla 4 osób w prezydium) nagłośnienie, ekran do rzutnika dostosowany do wielkości sali oraz serwis techniczny na czas warsztatów. 3.4.2. Wykorzystanie Sali w poniedziałek i w piątek po pół dnia, w pozostałe dni przez cały dzień. 3.5. Inne warunki: a/ w ofercie należy podać całkowity koszt brutto pobytu jednej osoby, b/ do oferty należy dołączyć załącznik z propozycjami menu (w tym menu na uroczystą kolację), c/ zapewnić miejsca parkingowe na parkingu hotelowym dla ok. 25 samochodów osobowych (ewentualne opłaty parkingowe pokrywa uczestnik indywidualnie), d/ Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia do każdego pokoju listu informującego uczestników warsztatów o usługach dodatkowych, nie przewidzianych przez organizatora, z których można korzystać wyłącznie na własny koszt. Uczestnik warsztatów za usługi dodatkowe zobowiązany jest do uiszczenia opłaty samodzielnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skonfrontowania propozycji ofertowych z rzeczywistymi warunkami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ierigz.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach