Przetargi.pl
Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie analizy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii Nr referencyjny: ZP/BO-4-2500-37/NG-2500-1/2011

Główny Urząd Geodezji i Kartografii ogłasza przetarg

 • Adres: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6618432 , fax. 022 6283467
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Urząd Geodezji i Kartografii
  ul. Wspólna 2 2
  00-926 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6618432, fax. 022 6283467
  REGON: 01227609800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gugik.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie analizy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii Nr referencyjny: ZP/BO-4-2500-37/NG-2500-1/2011
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie analizy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - warunki techniczne stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższego kodu Wspólnego Słownika Zamówień: 71700000-5 usługi nadzoru i kontroli Kategoria usług - 12 (Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych). 3. Zamawiający podzielił zamówienie na dziewięć części: 1) Część 1 - Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie analizy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w jednym staro-stwie powiatowym w województwie łódzkim; 2) Część 2 - Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie analizy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w jednym staro-stwie powiatowym w województwie dolnośląskim; 3) Część 3 - Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie analizy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w jednym staro-stwie powiatowym w województwie małopolskim; 4) Część 4 - Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie anali-zy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w jednym staro-stwie powiatowym w województwie wielkopolskim; 5) Część 5 - Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie analizy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w jednym staro-stwie powiatowym w województwie podlaskim; 6) Część 6 - Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie analizy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w jednym staro-stwie powiatowym w województwie lubuskim; 7) Część 7 - Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie analizy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w jednym staro-stwie powiatowym w województwie warmińsko-mazurskim; 8) Część 8 - Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie analizy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w jednym staro-stwie powiatowym w województwie łódzkim zachodniopomorskim; 9) Część 9 - Przeprowadzenie czynności materialno - technicznych oraz sporządzenie anali-zy dotyczącej przestrzegania przepisów z zakresu geodezji i kartografii w jednym starostwie powiatowym w województwie pomorskim; 4. Wykonawcy mogą składać oferty na jedną i więcej części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 717000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gugik.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach