Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

Opolskie Centrum Rehabilitacji ogłasza przetarg

 • Adres: 48-317 Korfantów, ul. Wyzwolenia 11
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4319042 - 44 , fax. 077 4319019
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opolskie Centrum Rehabilitacji
  ul. Wyzwolenia 11 11
  48-317 Korfantów, woj. opolskie
  tel. 077 4319042 - 44, fax. 077 4319019
  REGON: 00065453000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ocr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Środki dezynfekcyjne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień; b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia ( na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Dz. U. 19 poz. 177); Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy zadania o charakterze złożoności porównywalnym z zakresem opisanego w rozdziale II przedmiotu zamówienia. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej SIWZ jako wyłącznej podstawy przetargu. Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z dostarczoną SIWZ, a także zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: a) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ, b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. e) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zadań odpowiadających zakresowi opisanemu w rozdziale II przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców - załącznik nr 8. f) oświadczenie Oferenta, że oferowany przez niego asortyment dopuszczony jest do obrotu na polskim rynku i w przypadku wystąpienia takiej potrzeby zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające takie dopuszczenie. g) karty charakterystyki preparatów dezynfekcyjnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ocr.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach