Przetargi.pl
Wykonywanie usług geodezyjnych w 2009 roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki

Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 44
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4695524 , fax. 077 4695524
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy
  ul. Namysłowska 44 44
  46-081 Dobrzeń Wielki, woj. opolskie
  tel. 077 4695524, fax. 077 4695524
  REGON: 91453545000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dobrzenwielki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług geodezyjnych w 2009 roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług geodezyjnych w 2009 roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713550001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Sytuacja podmiotowa wykonawcy Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie rt. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 2.oświadczenie z rt.22 oświadczenie z rt.22 3.Trzy zamówienia Zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w t okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące podziały geodezyjne działek, co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie map do celów projektowych oraz co najmniej jedno zamówienie na wznowienie punktów granicznych 4.Zdolność techniczna Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 5.Uprawnienia Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie specjalnościach: geodezyjnej 6.Wykaz robót zlecanych podwykonawcom Rodzaj powierzonej części oraz zakres zamówienia 7.Udzielą pełniej gwarancji na okres 12 miesięcy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru -Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 2.Oświadczenie z art.22 oświadczenie z art.22 3.Wykaz wykonanych dostaw lub usług - Zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w t okresie, co najmniej jedno zamówienie obejmujące podziały geodezyjne działek, co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie map do celów projektowych oraz co najmniej jedno zamówienie na wznowienie punktów granicznych 4.Wykaz robót zlecanych podwykonawcom -Rodzaj powierzonej części oraz zakres zamówienia 5.Ustanowienie pełnomocnika w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie -Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika. Może to być zarówno jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum, tzw. lider, jak i zupełnie odrębna osoba (np. radca prawny). Dokument ten wylicza wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Każdy z nich musi się pod nim podpisać.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dobrzenwielki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach