Przetargi.pl
Zbieranie wszelkich nieczystości z pasa drogowego dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 46, 46c na terenie GDDKiA Rejon w Nysie z podziałem na 3 zadania

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2009-04-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zbieranie wszelkich nieczystości z pasa drogowego dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 46, 46c na terenie GDDKiA Rejon w Nysie z podziałem na 3 zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zbieranie wszelkich nieczystości z pasa drogowego dróg krajowych nr 40, 40a, 41, 41a, 46, 46c na terenie GDDKiA Rejon w Nysie z podziałem na 3 zadania: Zadanie 1. Droga krajowa Nr 40 / Gr. Pań.- Głuchołazy - Prudnik - Pyskowice/ odc. Gr. Pań. - Głu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906110003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1)-3) ustawy Pzp: - Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 50 000,00 zł - Mają do dyspozycji do realizacji przedmiotowego zamówienia odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego pracownika, na stanowisko kierownika z min. 2 letnim stażem pracy i o 2 letnim doświadczeniu na tym stanowisku, oraz min. 10 osób zapewniających szybki postęp prac związanych z oczyszczaniem pasów drogowych. - Posiadają potencjał techniczny zapewniający wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ. Wykonawca musi się wykazać możliwością dysponowania środkiem transportu do przewozu śmieci z miejsca ich pozyskania na wysypisko - minimum 2 środki transportowe (możliwość dysponowania poprzez posiadanie na własność, dzierżawę lub wynajem itp.) - Posiadają niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w wykonywaniu usług o podobnym charakterze, polegających na zbieraniu śmieci z pasa dróg publicznych i wykazać się wykonaniem takich usług w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, rozumianym jako zawarcie i wykonanie /wykonywanie jednej umowy o wartości minimum 10.000 zł wraz z potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Pzp, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty: -Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodne z treścią Formularza załączonego w SIWZ - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Polisę , a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż określono w warunku udziału w zakresie ubezpieczenia - Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do wykonania zamówienia- staż pracy i doświadczenie kierownika (potencjał kadrowy) zgodny z Formularzem załączonym w SIWZ - Informację o sprzęcie/środkach transportu (potencjał techniczny) jakim dysponuje Wykonawca, wymaganych dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Formularza załaczonego w SIWZ - Wykaz wykonanych (lub wykonywanych) w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania usług o podobnym charakterze, polegających na zbieraniu śmieci z pasa dróg publicznych, wraz z potwierdzeniem, że usługi te zostały wykonane należycie, zgodny z treścią Formularza załaczonego w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gddkia.gov.pl >>> oddzialy >>> gddkia opole >>>zamówienia publiczne >>> do progów unijnych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach