Przetargi.pl
Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji podstawowych 1. Ligocki 2. Malawa 3. Ostra 4. Psina m. Baborów 5. Psina m. Głubczyce 6. Rozumicki 7. Stradunia 8. Troja 9. Wały P/Pow. 10. Złotnik

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-061 Opole, ul. Katowicka 55
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4425742 , fax. 077 4425726
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
  ul. Katowicka 55 55
  45-061 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4425742, fax. 077 4425726
  REGON: 00010051700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzmiuw.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie konserwacji urządzeń melioracji podstawowych 1. Ligocki 2. Malawa 3. Ostra 4. Psina m. Baborów 5. Psina m. Głubczyce 6. Rozumicki 7. Stradunia 8. Troja 9. Wały P/Pow. 10. Złotnik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ligocki - 4,0 km, 2. Malawa - 0,5 km, 3. Ostra - 4,3 km, 4. Psina m. Baborów - 1,2 km, 5. Psina m. Głubczyce - 2,5 km, 6. Rozumicki - 1,3 km, 7. Stradunia - 2,6 km, 8. Troja - 7,05 km, 9. Wały P/Pow. - 8,2 km, 10. Złotnik - 1,65 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452440009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi wynikające z art.22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ustawy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów: 1) dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, 2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót o podobnym profilu do przedmiotu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom o podobnym profilu stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie ( nie dotyczy wykonawców wykonujących prace w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych Opole Oddział Głubczyce w okresie ostatnich trzech lat). - Spełnia warunki dodatkowe: 1. Wykonawca winien wykazać się wykonaniem przynajmniej 1 zadania rocznie o zbliżonym zakresie, podobnym profilu w ciągu ostatnich pięciu lat.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wzmiuw.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach