Przetargi.pl
Remont mostu na rz. Mała Panew w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek - Przywory w km 0 + 246,00 w m. Ozimek

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-084 Opole, ul. Strzelców Bytomskich 7
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 44-14-069 (70) , fax. 077 44-14-071
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Strzelców Bytomskich 7 7
  45-084 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 44-14-069 (70), fax. 077 44-14-071
  REGON: 53142158400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mostu na rz. Mała Panew w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek - Przywory w km 0 + 246,00 w m. Ozimek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Remont mostu na rz. Mała Panew w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 Ozimek - Przywory w km 0 + 246,00 w m. Ozimek obejmuje rozbiórkę istniejącego mostu i drogi , roboty ziemne , roboty naprawcze mostu . - szczegółowy zakres i wymagania
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty 1.640,00 zł. 2.Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w KREDYT
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy lub konsorcja wykonawców (oferta wspólna ) którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy Pzp z dnia 29.01.2004 r oraz spełniają warunki szczegółowe wymienione w SIWZ tj 1) Sytuacja formalno-prawna - są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i gospodarczym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. W przypadku oferty wspólnej każdy z partnerów musi spełniać powyższy warunek. 2) Potencjał sprzętowy - wykonawca (lub partnerzy łącznie) musi dysponować w pełni sprawnymi narzędziami i urządzeniami , wymaganymi w Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST), lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do ich udostępnienia w tym co najmniej : - pompa do betonu - 1 szt - betonomieszarka - 1 szt. - wibrator wgłębny - 1 szt - zestaw do piaskowania łożysk- 1 szt. 3) Potencjał kadrowy Wykonawca (lub partnerzy konsorcjum łącznie) musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Wykonawca przedstawi w ofercie osoby do pełnienia funkcji : w tym co najmniej - kierownik robót mostowych z co najmniej 6-letnim stażem pracy i min. 3-letnim doświadczeniem na tym stanowisku ( od uzyskania uprawnień ) , posiadającym odpowiednie uprawnienia branżowe i przynależność do właściwej izby inżynierów budownictwa 4) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy - wykonawca (lub partnerzy konsorcjum łącznie) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej roboty w zakresie remontów obiektów mostowych o wartości min. 1.000.000 zł, co winno być potwierdzone dokumentami stwierdzającymi , że roboty te wykonane zostały należycie. 5) Sytuacja finansowa - wykonawca (lub partnerzy w ofercie wspólnej łącznie) Muszą mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do bieżącej i terminowej realizacji zadania Ocena spełnienia warunków przez wykonawców dokonywana będzie na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia..
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1.Dokumenty stanowiące ofertę ( w rozumieniu KC ) (1) - wypełniony formularz oferty na załączonym druku (załącznik nr 1) (2) - wypełniony kosztorys ofertowy na załączonym druku (załącznik nr 2 ) 1.2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt. VIII (1) - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią załącznika nr 3) (2) - wykaz osób, , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wzór formularza - załącznik nr 5.) W przypadku , gdy Wykonawca wskaże w załączniku osoby , którymi będzie dysponował , musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych osób . (3) - wykaz wykonanych robót (wzór formularza - załącznik nr 6) (4)- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wykazanych w zał. nr 6 (np. referencje, protokoły odbioru robót, inne) (5) - wykaz narzędzi , urządzeń i środków transportu , którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca (wzór formularza - załącznik nr 4) wymagany do realizacji przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie warunku . W przypadku, gdy wykonawca wskaże w wykazie narzędzia i urządzenia oraz środki transportu , którymi będzie dysponował, musi załączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia tych narzędzi i urządzeń oraz środków transportu (6) - oświadczenie finansowe , że wykonawca ma dostęp lub dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji zmówienia - załącznik nr 7 (7) - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione (lub potwierdzone przez wystawiającego) nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (8)- pełnomocnictwo do podpisywania oferty /do reprezentacji - o ile prawo do podpisywania oferty/ do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (9)- dowód wpłacenia /wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatopolski.pl..
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach