Przetargi.pl
dostawy środków dezynfekcyjnych ( 2 zadania)

Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 46-100 Namysłów, ul. Oleśnicka 4
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 40 40 248 , fax. 77 40 40 250
 • Data zamieszczenia: 2015-10-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna
  ul. Oleśnicka 4 4
  46-100 Namysłów, woj. opolskie
  tel. 77 40 40 248, fax. 77 40 40 250
  REGON: 16021646300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznamyslow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawy środków dezynfekcyjnych ( 2 zadania)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy środków dezynfekcyjnych ( 2 zadania) do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna przez okres 12 miesięcy - szczegółowy wykaz środków dezynfekcyjnych stanowią załączniki do formularza oferty o nazwie cenniki ( cennik - zad. 1, cennik - zad. 2). Ilości podane w cennikach służą do celów przeliczeniowych, wykonawca może zaproponować inne wielkości opakowań odpowiednio je przeliczając , jednak po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym. Ilość zamawianych produktów związana jest z bieżącym zapotrzebowaniem szpitala, więc ilości podane w cennikach są obliczone na podstawie zapotrzebowania Zamawiającego w latach poprzednich i nie są wiążące. Wiążąca jest wartość zamówienia, która zostanie określona w umowie. Wykonawca sporządzając ofertę bierze pod uwagę koszt wniesienia do apteki szpitalnej towaru i pozostawienie go w miejscu wskazanym przez pracownika apteki. Zamawiający określił w umowie by zamówienia były dostarczane do Zamawiającego ( apteki szpitalnej ) do godz. 9:00 Wspólny Słownik Zamówień - CPV: Główny przedmiot: 33.63.16.00 -8 ( środki antyseptyczne i dezynfekcyjne) Dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamówienie składa się z 2 zadań ( części) Cennik - zad. 1 Cennik - zad. 2 Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba zamawiającego (apteka szpitalna)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336316008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: ZAd. 1 - 2000,00 PLN, Zad. 2 - 1200,00 Pln

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoznamyslow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach